သတင္းႏွင္႔ျပန္ၾကားေရး

ဥပေဒမ်ား

မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္- (က) ဦးအုန္းျမင့္(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) (ခ) ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဌးျမင့္ေအာင္(လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ဂ) ေဒါက္တာခင္ေမာင္သြင္(ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ဃ) ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိး(စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (င) ဦးမ်ိဳးညြန္႕(စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးဌာန၊၀န္ႀကီး) (စ) ဦး၀င္းေမာ္ဦး(သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ဆ) ဦးလွထြန္း(လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး (ဇ) ဦးႏုိင္လ၀ီေအာင္(လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)ဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (စ်) ေဒါက္တာလွဦး(လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ည) ေဒါက္တာတုိးတုိးေအာင္(စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ဋ) ဦးသက္၀င္း(ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ဌ) ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း(ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) . . . .

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ >>