သတင္းႏွင္႔ျပန္ၾကားေရး

ဥပေဒမ်ား

မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္- (က) ေဒါက္တာေအးဇံ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) (ခ) ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦး (လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ဂ) ဦး၀ဏၰေက်ာ္ (စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ >>