3593

က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း ေကာင္းဆဲလင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၀-၇-၂၀၁၈)မွ(၁၁-၇-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ထိ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္  က်ား၊ မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ ေကာင္းဆဲလင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ေကာင္းဆဲလင္းသေဘာတရား၊ အေျခခံေကာင္းဆဲလင္း၊ ေကာင္းဆဲလင္းလုပ္ငန္းလိုပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၊ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။