3859

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးအတြက္ အႀကိဳညွိႏႈိင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၈-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးအတြက္ အႀကိဳညွိႏႈိင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွ ဌာနဆိုင္ရာသုေတသီမ်ားႏွင့္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမွဴး၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲကို (၈-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။