4031

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအႀကိဳလုပ္ငန္းညွိႏႈိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၄.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္း အေ၀းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအႀကိဳလုပ္ငန္းညွိႏႈိုင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္မွဴး၊ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒မွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာက်င္းေရးစီမံခ်က္ကိုရွင္းလင္းေျပၾကားျခင္း၊ က်င္းပေရး၊ ဖိတ္ၾကားေရး၊ တည္းခိုေနရာ ခ်ထားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ မီးလင္း ေရးစသည့္ ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။