3649

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၃.၇.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္း အေ၀းသို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္စည္ပင္ ညႊန္မွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးေလ့လာသံုသပ္ႏိုင္ရန္ စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို မြန္းလြဲ (၁၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။