3696

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၈.၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေရးရာေကာ္မတီခန္းမတြင္ တုိင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို(၈.၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ မြန္းတည့္(၁၂း၀၀)အခ်ိန္တြင္ရပ္နားခဲ့ပါသည္။