3583

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုေတသနလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၉.၇.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သုေတသနအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ နယ္ေျမခံျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္၊ ေဒါက္တာေဒၚၾကင္စြမ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ဌာနသုေတသီမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ ေရွးေဟာင္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသုေတသနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဘီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သုေတသနေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၉-၇-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။