3388

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၈.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တိုင္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားထားသည့္ကိစၥ(၃)ခုအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။