3994

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃-၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႕၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၃-၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းတည့္ (၁၅း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။