3960

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လူထုဆက္ဆံေရး( Public Relations) စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၄-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေရးရာေကာ္မတီခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးႏွင့္ UNDPမွ လူထုဆက္ဆံေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အရာထမ္းမ်ား၊ အရာထမ္းငယ္မ်ားႏွင့္ UNDP မွတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လူထုဆက္ဆံေရး (Public Relations) စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအတြက္  ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။