3710

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

(၉-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ NGO/ INGOs မ်ား တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔စီမံခ်က္မွ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ကမ္းရိုးတမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအားေဆြးေႏြးျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရွ့ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ညွိႏိႈင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။