3412

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၁.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥက၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ကတိ၀င္ ေမးခြန္း တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္ (၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။