3990

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးေရးရာေကာ္မတီခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမွ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအထိ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကတိ၀င္ေမးခြန္းတို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္ (၁၂း၄၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။