3702

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း UN Women ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Royal Norwegian Ambassder ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

(၈-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ UN Women အဖြဲ႔တို႔မွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသမီးျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ Royal Norwegain embassy သံအမတ္ႏွင့္ UN Women ျမန္မာႏိုင္ငံတာ၀န္ခံမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UN Women မွ Royal Embassy Norwegain ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ေစျခင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား မြန္ျပည္နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ(၂၄)ခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေဆြေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို (၈.၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ၊ မြန္းလြဲ (၃း၀၀)နာရီတြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။