3326

မြန္ျပည္နယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးက႑ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

(၁၅-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ မြန္ျပည္နယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးက႑ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ The Asia Foundation မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က်ား၊မေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဦးစားေပးက႑မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း (ဒုတိယအႀကိမ္ မူၾကမ္း) ကို ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊  မြန္ျပည္နယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဦးစားေပး က႑မ်ားေရြးခ်ယ္ ျခင္းကို သံုးသပ္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊  မြန္ျပည္နယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးက႑မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၅-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ ညေန (၁၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။