4026

မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မူလခန္႔မွန္းေျခ၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ (လ်ာထားခ်က္)အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၁-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မူလခန္႔မွန္းေျခ၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ (လ်ာထားခ်က္) အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီီးပြားေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မူလခန္႔မွန္းေျခ၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ (လ်ာထားခ်က္) ကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၁-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။