3588

မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

(၉-၇-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီခန္းမတြင္ ဥပေဒေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း-၃)ကို ေဆြးေႏြးၾကပါ သည္။