4019

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

သို႕

………………………..

………………………..

 

ရက္စြဲ။           ။  …………………….

 

အေၾကာင္းအရာ။     ။ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

 

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္မည့္ အထက္ပါေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈတြင္ လူႀကီးမင္း၏ အကူအညီကုိရယူလုိပါသည္။

ႏိုင္ငံဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ (MIC)သည္ အလြန္အေရးပါေသာယႏၱရားတစ္ခု ျဖစ္သည္ကို သိရိွၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျခင္းကို ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္  ျပဳလုပ္သြားပါမည္-

၁။       မြန္ျပည္နယ္တြင္ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္(MIC) မွလိုက္နာေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိွ ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ယႏၱရားမ်ားအားေလ့လာရန္ ၊

၂။       ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ၎ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႕ကိုအကိ်ဳးသက္ေရာက္ပံုမ်ားအားေလ့လာရန္၊

၃။       မြန္ျပည္နယ္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ညိႈႏိုင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေစေရးတို႕ကို အေထာက္အကူျဖစ္ႏို္င္ေစမည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္(MIC) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး (လိုအပ္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါက)အတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏိုင္ရန္၊

ရည္ရြယ္ခ်က္(၃)သည္ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ သည္။ လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈမ်ားအား အျမဲတေစရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္မည့္ နည္းလမ္းသည္လည္းမြန္ျပည္နယ္၏ေကာင္းကိ်ဳးကိုေရွးရႈလွ်က္ ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မတီမွ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၎၏က႑နယ္ပယ္ (ေခၚ) Terms of Reference (ToR)အားပူးတြဲပါစာတမ္းတြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အထက္ပါေကာ္မတီေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမဆုိ၊ မည္သည့္ (ဌာနဆိုင္ရာ၊ကုမၸဏီ၊အဖြဲ႕အစည္း)မဆုိ ေကာ္မတီထံသုိ႔ အႀကံျပဳစာမ်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ အေထာက္ အထားမ်ား တင္ျပေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။ ToRတြင္ပါရွိသည့္ မည္သည့္အခ်က္ ကုိမဆုိစိတ္ဝင္စားပါက အႀကံျပဳစာေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ အႀကံျပဳစာေပးပုိ႔ရာတြင္ ေပးပုိ႔ရမည့္ပုံစံႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္သည္လည္း ဤဖိတ္ေခၚစာႏွင့္အတူတြဲလွ်က္ ပါရွိပါသည္။

 

ေနာက္ဆုံးထား၍ေပးပုိ႔ရမည့္ရက္-  မတ္လ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္

မြန္ျပည္နယ္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ပါဝင္ကူညီမႈအားလည္းေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္းအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ႔ (အဖြဲ႕ အစည္း)သည္လည္း ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ က႑မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဤေကာ္မတီေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္လည္းလူႀကီးမင္းတုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ အသိေပးရာေရာက္ပါသည္။

ေကာ္မတီသည္ အႀကံျပဳစာမ်ားကုိလက္ခံယူၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာပါဝင္ပတ္သက္ သူမ်ား (အႀကံျပဳစာေပးပုိ႔သူအခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္ႏုိင္) ႏွင့္ လိုအပ္ပါကၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားၿပီး အေထာက္အထားမ်ားကုိ စုေဆာင္းသြားပါမည္။ ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္ေနာက္တြင္ ေကာ္မတီသည္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ေရးသားထုတ္ေဝကာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္သြင္း ၿပီးအစုိးရဌာနမ်ားထံသုိ႔လည္း စဥ္းစားသုံးသပ္ႏုိင္ရန္ ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ တြင္ ေကာ္္မတီမွရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ားထံသုိ႔ ယခုျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလုိပါက (သုိ႔မဟုတ္) အႀကံျပဳစာေပးပုိ႔လုိပါကေကာ္မတီရုံးခန္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္ –

ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ။

ဖုန္း – 057-27492

Fax – 057-27492

Email – [email protected]