4017

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျခင္း
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ေကာ္မတီမွေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မည့္ က႑နယ္ပတ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ (TOR)အားေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျခင္းအဆံုးတြင္ သင့္ေလ်ာ္မည့္အၾကံေပးတင္ျပမႈမ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းအစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍အစီရင္ခံစာအား သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဝန္ၾကီးဌာနထံသို႔လည္း စဥ္းစားသံုးသပ္မႈ ျပဳႏို္င္ရန္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျခင္းသည္ မြန္ျပည္နယ္စဥ္ဆက္
မျပတ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရး အေထာက္အကူျဖစ္ႏို္င္ေစရန္ (MIC) ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား (အကယ္၍လိုအပ္သည္ ဟုေတြ႕ရိွရပါက)မ်ားအၾကားညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ နည္းလမ္း မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ဦးတည္ပါသည္။

ယခုေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ပါဝင္စားသူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္းစီႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ရန္  ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုု႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ ပံုစံလမ္းညႊန္အား ေအာက္တြင္အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ၊၁၅ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ –

ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီမြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ။

ဖုန္း – 057-27492

Fax – 057-27492

Email – [email protected]