4021

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈတစ္ရပ္တြင္ အႀကံျပဳစာမ်ား ေရးသားေပးပုိ႔၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း (လမ္းညြန္)

ဤစာတမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ခုမွျပဳလုပ္ေသာ ေကာ္မတီေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈတစ္အတြက္ အႀကံျပဳစာတင္သြင္းရာတြင္ လုိအပ္သည့္အခ်က္အမ်ားကုိ အႀကံျပဳရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းတာဝန္သည္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ရပ္အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေလ႔လာစိစစ္သံုးသပ္သြားမည့္က႑နယ္ပယ္ (ေခၚ) Terms of Reference (ToR)

ေလ႔လာစိစစ္သံုးသပ္မႈတစ္ခုတုိင္းတြင္ ေလ႔လာစိစစ္သံုးသပ္သြားမည့္က႑နယ္ပယ္ (ToR) အား သတ္မွတ္ ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တြင္မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေလ႔လာသြားမည္၊ မည္မွွ်ထိက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ သြားမည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

 

ဘယ္သူေတြ အႀကံျပဳစာ ေပးပုိ႔ႏုိင္သလဲ?

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆုိ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားထံသုိ႔ အႀကံျပဳစာမ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ ToR အခ်က္မ်ားထဲမွ အက်ဴံး၀င္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

အႀကံျပဳစာမွာ ဘာအခ်က္ေတြ ပါသင့္သလဲ?

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင္႔ ေကာ္မတီမွသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေလ႔လာစိစစ္သံုးသပ္သြားမည့္က႑နယ္ပယ္ (ေခၚ) Terms of Reference (ToR) ေသျခာစြာဖတ္ရႈေလ့လာပါ။ ToR တြင္ေဖၚျပသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ မိမိႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ (သို႔) စိတ္၀င္စားေသာ အခ်က္တစ္ခု/မ်ားနွင္႔စပ္လ်ဥ္း သည့္အခ်က္အလက္ မ်ားအား ေပးပို႕အၾကံျပဳႏိုင္ပါသည္။

ႀကံျပဳစာတစ္ခုအတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုံစံဟူ၍မရွိပါ။ အႀကံျပဳစာမ်ားအား ေပးစာပုံစံျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စာတမ္းတုိ/ရွည္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား၊ ပူးတြဲပါစာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ စာတမ္းမ်ားလည္းတြဲလွ်က္ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ တင္သြင္းမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔တင္သြင္းမည့္ အႀကံျပဳစာတြင္ ToR ပါေမးခြန္းမ်ားအား ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား အျဖစ္ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အႀကံျပဳစာေရွ႕စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာပုဒ္အား ထည့္သြင္းေရးသားေလ့ ရွိပါသည္။

အႀကံျပဳစာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ အျပဳသေဘာေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒအသစ္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

အႀကံျပဳစာမ်ားကုိ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈအတြက္ ဦးတည္၍ ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး ToR ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ေသာအခ်က္မ်ား၊ က႑မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရမည္ကုိ ToR အားဖတ္ရႈ၍ ေလ့လာ သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ အႀကံျပဳလႊာပါ အခ်က္မ်ားသည္ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈ၏ ToR ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိ ပါက ေကာ္မတီမွ ယင္းအႀကံျပဳစာအား လက္ခံစဥ္းစားသြားမည္မဟုတ္ပါ။

အႀကံျပဳစာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ အားလည္း ေကာ္မတီထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

 

အႀကံျပဳစာကုိ ဘယ္လုိေပးပုိ႔တင္သြင္းမလဲ?

အႀကံျပဳစာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ ေပးပုိ႔ရာတြင္ စာတိုက္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ E-mail ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔တင္သြင္းႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏ Facebook account အားလည္း Private Message ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္လည္း တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ လက္ျဖင့္ ေရးသား၍ တင္သြင္း ပါက သပ္ရပ္စြာေရးသားၿပီး မိတၱဴကူး၍ ရႏုိင္ေသာ အေနအထားျဖင့္ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

တင္သြင္းလာေသာ အႀကံျပဳစာ ပုံစံမ်ိဳးစုံတြင္ တင္သြင္းသူ၏ လက္မွတ္ (သုိ႔) တင္သြင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ခံကုိယ္စားလွယ္၏ လက္မွတ္ပါရွိရပါမည္။ အကယ္၍ အဖြဲ႕အစည္းမွ တင္သြင္းေပးပုိ႔သည့္ အႀကံျပဳ စာျဖစ္ ပါက လက္မွတ္ထုိးသည့္ တာဝန္ခံ၏ ရာထူးကုိေဖာ္ျပထားရွိရပါမည္။

အႀကံျပဳစာတြင္ ေရးသားသူ၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ အား မည္သည့္ပုံစံျဖင့္တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္း ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳစာအား ေၾကညာထားသည့္ ပိတ္သိမ္းရက္မတုိင္မီတြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ခဲ့ပါလွ်င္ ေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူထံသုိ႔ ဆက္သြယ္၍ ထပ္တုိးအခ်ိန္ပုိ ထပ္မံေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။

 

အႀကံျပဳစာမ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္း (Publication of submissions)

 

ေကာ္မတီက အႀကံျပဳစာတစ္ေစာင္လက္ခံရရွိပါက ၎စာကုိ ေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲျပန္လည္ေတာင္း ယူျခင္း (သုိ႔) ျပင္ဆင္လုိျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အတူ ေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း (သုိ႔) အျခားသူမ်ားကုိ အသိေပးျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အႀကံျပဳစာ တစ္ေစာင္လက္ခံရရွိပါက ၎စာကုိ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ လက္ခံသင့္မခံသင့္ကုိ ေကာ္မတီကသုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ေကာ္မတီသည္ အႀကံျပဳစာ၏ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ကုိ (အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည့္) အေခ်ာသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ ပါသည္။

 

အႀကံျပဳစာတင္သြင္းသူသည္ ၎၏ အႀကံျပဳစာပါ အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ႏုိင္ပါသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေစလုိေၾကာင္းကုိ အႀကံျပဳစာ ေရွ႕ဆုံးစာမ်က္ႏွာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အႀကံျပဳစာမ်ားႏွင့္ ၾကားနာမႈမ်ား (submissions and hearings)

 

ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ၾကားသိရသည့္ ေျပာစကားသက္ေသအထားမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အႀကံျပဳစာမ်ားသည္လည္း ေလ႔လာစိစစ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာသက္ေသအေထာက္အထား အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလုိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းႏုိင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳစာ ေပးပုိ႔တင္သြင္းသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူပုဂိၢဳလ္ (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလိုအပ္ပါက ၾကားနာမႈသုိ႔ ဖိတ္ေခၚ၍ ေျဖၾကားေစပါလိမ္႔သည္။

 

 

ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈတခု၏လုပ္ငန္းစဥ္ (inquiry process)

ေလ႔လာစိစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 

(က)    ေကာ္မတီက ေလ႔လာစိစစ္မႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ၍ ေလ႔လာစိစစ္မႈျပဳလုပ္မည့္ က႑နယ္ပယ္ (ToR) မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း

(ခ)     အသိေပးေၾကညာၿပီးေနာက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အႀကံျပဳစာမ်ား ေတာင္းခံျခင္း

(ဂ)     သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အႀကံျပဳစာမ်ား လက္ခံရယူျခင္း

(ဃ)    လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီၾကားနာမႈျပဳလုပ္ျခင္း

(င)     သက္ေသအထာက္အထားမ်ားကုိ ေကာ္မတီက စဥ္းစားသုံးသပ္၍ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေရးသားျခင္း

(စ)     အစီအရင္ခံစာကုိ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းျခင္း

 

အႀကံျပဳစာ စစ္ေဆးရမည့္စာရင္း (Submission checklist)

 

အႀကံျပဳစာကုိ ေပးပုိ႔ မတင္သြင္းမီ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည္႔စံုမႈရွိမရွိကို ေအာက္ပါစာရင္း (checklist) ႏွင့္ တုိက္၍ စစ္ေဆးသုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။

 • ေလ႔လာစိစစ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္မည့္ က႑နယ္ပယ္ (ToR) မ်ား အားလုံးအေပၚ (သုိ႔) အခ်ိဳ႕အေပၚ မွတ္ခ်က္/ သုံးသပ္ခ်က္ ေပးထားရဲ႕လား?
 • အႀကံျပဳစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေရွ႕ဆုံးစာမ်က္ႏွာမွာ ေရးထားေပးရဲ႕လား (ရွည္ေသာ အႀကံျပဳစာမ်ား အတြက္)?
 • လိပ္စာနဲ႔ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကုိ အႀကံျပဳစာမွာ ထည့္ေရးေပးရဲ႕လား?
 • အႀကံျပဳစာပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေစလုိေၾကာင္း ေရွ႕ဆုံးစာမ်က္ႏွာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးရဲ႕လား (လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေစလုိပါက)?
 • အႀကံျပဳစာကုိ electronic ဖုိင္အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားရဲ႕လား (ျဖစ္ႏုိင္ပါက) ?မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

  ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္သြားမည့္က႑နယ္ပယ္ (TOR)

   

  ၁။       MICခြင့္ျပဳမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္သုိ႔ေသာဥပေဒေရးရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။

  ၂။ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ MIC အေနျဖင့္ ယေန႕အခ်ိန္အထိစီမံကိန္းမည္မွ်ကုိခြင့္ျပဳခဲ့ပါသနည္း။ မည္မွ်ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း။

  ၃။       MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဝင္ပဲေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး (သုိ႔) စတင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာစီမံကိန္းမ်ားရွိပါ သလား။

  ၄။       လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာစီမံကိန္းအဆုိျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ သဘေဘာထား မွတ္ခ်က္ မည္သုိ႔ ရယူပါသနည္း။ ရယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိပါသလား။

  ၅။       ထုိသုိ႔အဆုိျပဳလာေသာစီမံကိန္းမ်ားေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အားမည္သုိ႔ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္ကုိမည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ ေလ့လာသုံးသပ္ပါသနည္း။ ထုိ႔ျပင္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ပုိင္း(သုိ႔) စတင္ၿပိီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အထက္ပါက႑မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကုိမည္သည့္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ပါသနည္း။ အဆုိပါ နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားမွာထိေရာက္ပါသလား။

  ၆။       အတည္ျပဳၿပီး ႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုအားသိရွိေစပါသနည္း။

  ၇။       အတည္ျပဳၿပီးေသာစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳအတုိင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိမည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စိစစ္သုံးသပ္ပါသနည္း။

  ၈။       စီမံကိန္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္းအတုိင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း (သုိ႔) ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။ ရွိခဲ့လွ်င္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္အေရးယူပါနည္း။

  ၉။       ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတည္ျပဳျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွအသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပုံစံမ်ားအားသိရွိပါသလား။ (ဥပမာ – အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏို္င္ငံမ်ား)

  ၁၀။     MIC ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးတက္ေစရန္ မည္သုိ႔ေသာဥပေဒေရးရာစည္းမ်ဥ္း မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကုိေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါသနည္း။

  မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

  ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္သြားမည့္က႑နယ္ပယ္ (TOR)

   

  ၁။       MICခြင့္ျပဳမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္သုိ႔ေသာဥပေဒေရးရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။

  ၂။ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ MIC အေနျဖင့္ ယေန႕အခ်ိန္အထိစီမံကိန္းမည္မွ်ကုိခြင့္ျပဳခဲ့ပါသနည္း။ မည္မွ်ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း။

  ၃။       MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဝင္ပဲေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး (သုိ႔) စတင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာစီမံကိန္းမ်ားရွိပါ သလား။

  ၄။       လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာစီမံကိန္းအဆုိျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ သဘေဘာထား မွတ္ခ်က္ မည္သုိ႔ ရယူပါသနည္း။ ရယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိပါသလား။

  ၅။       ထုိသုိ႔အဆုိျပဳလာေသာစီမံကိန္းမ်ားေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အားမည္သုိ႔ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္ကုိမည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ ေလ့လာသုံးသပ္ပါသနည္း။ ထုိ႔ျပင္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ပုိင္း(သုိ႔) စတင္ၿပိီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အထက္ပါက႑မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကုိမည္သည့္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ပါသနည္း။ အဆုိပါ နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားမွာထိေရာက္ပါသလား။

  ၆။       အတည္ျပဳၿပီး ႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုအားသိရွိေစပါသနည္း။

  ၇။       အတည္ျပဳၿပီးေသာစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳအတုိင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိမည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စိစစ္သုံးသပ္ပါသနည္း။

  ၈။       စီမံကိန္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္းအတုိင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း (သုိ႔) ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။ ရွိခဲ့လွ်င္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္အေရးယူပါနည္း။

  ၉။       ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတည္ျပဳျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွအသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပုံစံမ်ားအားသိရွိပါသလား။ (ဥပမာ – အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏို္င္ငံမ်ား)

  ၁၀။     MIC ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးတက္ေစရန္ မည္သုိ႔ေသာဥပေဒေရးရာစည္းမ်ဥ္း မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကုိေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါသနည္း။