3316

အခြန္အခေပးေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

(၁၄.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌National Enlightenment Institute မွ အခြန္အခေပးေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၊ဌာနဆိုင္ရာမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္NEI အဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားမွမိတ္ဆက္၍ယခုပြဲအတြက္ေမ်ွာ္လင့္ထားသည္မ်ားကိုတစ္ေယာက္လွ်င္ (၁)မိနစ္ခန္႔ ေျပာၾကားျခင္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ မူ၀ါဒႏွင့္လက္ရွိေကာက္ခံသည့္က႑ႏွင့္ပံုစံမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားျခငး္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အခြန္အခဆိုင္ရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွယခုထက္ အခြန္၊ အခဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ား၊ မူ၀ါဒေရးရာမ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေနာက္(၅)ႏွစ္ တြင္အခြန္၊ အခ၊အေကာက္စနစ္မ်ား၏ စီးပြားေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲ မွရရွိလာေသာဗဟုသုတမ်ား၊ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ာ၊ ထပ္မံသိခ်င္သည့္အခ်က္မ်ား ကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယခုထက္အခြန္၊ အခဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ားမူ၀ါဒေရးရာမ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္သည္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၄.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။