1200

မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

       မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျမန္မာ့လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (Centre for Economic and Social Development – CESD) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ (၉.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ (၁၀.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာ့လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ သုေတသီမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

        အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္႔မာ့ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (CESD) မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးမွ မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာကိစၥႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ CESD အဖြဲ႕မွ မြန္ျပည္နယ္ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ ကနဦးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ရာဘာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚခ်က္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွင့္အေသးစားေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသႏ ၱရအဆင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ရလဒ္ထြက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစရွိေသာ စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

20160809_094512 20160809_094636 20160809_094936