(က)   ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့    သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                       ဥကၠ႒

(ခ)    ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္    က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)              အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ  ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)           အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)   ဦးခ်စ္တင္           ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                      အဖြဲ႕၀င္

(င)   ေဒၚ၀င္း၀င္းေ႒း    လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး                            အဖြဲ႕၀င္

ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ရံုး

(စ)   ဦးသိန္းေဇာ္       ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိ                                           အဖြဲ႕၀င္

ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး

(ဆ)  ေဒါက္တာသင္းသင္းေမာ္ ဥပေဒပါေမာကၡ                                      အဖြဲ႕၀င္

ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္

(ဇ)   ဦးကိုကိုႏိုင္      ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး                                                     အဖြဲ႕၀င္

ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး

(စ်)  ေဒၚၾကည္ေအး   ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား        အဖြဲ႕၀င္

ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

(ည)  ေဒၚၿပံဳးၿပံဳးျမင့္ ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႕                                  အဖြဲ႕၀င္

(ဋ)  ဒုရဲမွဴးဆန္းဦး   လူကုန္ကူးရဲတပ္ဖြဲ႕                                                 အဖြဲ႕၀င္

(ဌ)   ေဒၚသီသီႏြယ္    ဥကၠ႒၊ ေမတၱာဆံုဆည္းအသင္းအဖြဲ႕                အဖြဲ႕၀င္

(ဍ)  ေဒၚျမသိဂၤီေမာ္  မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)                        အတြင္းေရးမွဴး