ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ့                       သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                                                ဥကၠ႒

(ခ)    ဦးစစ္ထြန္း                            တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                               အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ေဒၚၾကင္ျမင့္                         တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                               အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)   ေဒါက္တာသင္းသင္းေမာ္  ဥပေဒပါေမာကၡ၊  ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္    အဖြဲ႕၀င္

(င)     ေဒါက္တာေဒၚၾကင္စြမ္      ပါေမာကၡ(ပထ၀ီဌာန)(ၿငိမ္း)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                         အဖြဲ႕၀င္

(စ)     ဦးအယ္လ္ခြန္ရိန္ပန္         သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                                                           အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)    ေဒါက္တာၿပံဳးခ်ိဳ                သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                                                            အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)    ဗိုလ္မွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္       တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္                                    အဖြဲ႕၀င္

(စ်)   ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း        ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)                                                       အတြင္းေရးမွဴး