4366

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၀.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းအား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး (စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန)တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းကို (၁၀.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊   နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။