3183

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတင္ျပျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔)ကို (၂၆.၃.၂၀၁၈)ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးရွိသည့္အနက္ (၂၉)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ေမးခြန္း (၆)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀းပထမေန႔ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ သထံဳၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး တို႕မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့မွ မြန္ျပည္နယ္၏၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္းကို အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔) က တင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ (၆)လအတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့မွ သံုးသပ္ခ်က္အစီအရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ သထံဳၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္းကို အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သိုု႕အသိေပးေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔) က တင္သြင္းးခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္းမွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ႏွင့္ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစ၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးမွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီဖတ္ၾကား၍ အတည္ျပဳျခင္းတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။