3187

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတင္ျပျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔)ကို (၂၈.၃.၂၀၁၈)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးရွိသည့္အနက္ (၂၇)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေန ကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ေမးခြန္း (၆)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀းပထမေန႔က တင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုနွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ (၆)လအတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသံုုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔) ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီအင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)တို႕အရ အစီရင္ခံစာကိုကိုယ္စားလွယ္၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ(၇)ဦး၊ ေလ့လာသူ (၄)ဦးတို႕တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။