3194

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတင္ျပျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔)ကို (၂၉.၃.၂၀၁၈)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးရွိသည့္အနက္ (၂၇)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေန ကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ေမးခြန္း (၆)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ တင္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ဆားနွင့္ ဆားထြက္ပစၥည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းမွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳရန္ စာျဖင့္တင္ျပလာသျဖင့္ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းအားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(၃)ခုအား သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရးကိုစၥ လႊတ္ေတာ္သို႕တင္ျပခဲ့ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖြဲ႕စည္းေပးပါရန္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမမွ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ(၂)ခုကိုသာ သက္တမ္း(၁)ႏွစ္ တိုးျမွင့္ ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ(၅)ဦး၊ ေလ့လာသူ(၃)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။