3205

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတင္ျပျခင္း

      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)ကို (၃၀-၃-၂၀၁၈)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္(၂၇)ဦးတက္ေရာက္မႈ အေျခ အေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ေမးခြန္း (၅)ခုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္(၁)ဦး အစားထိုးျခင္းႏွင့္ေကာ္ မတီသက္တမ္း (၁)ႏွစ္တိုးျမွင့္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ (၁)ဦး အစားထိုးျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီသက္တမ္း(၁)ႏွစ္တိုးျမွင့္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္ျခင္းႏွင့္ေကာ္မတီသက္တမ္း(၁)ႏွစ္တိုးျမွင့္ျခင္းတို႔အား လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာ ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္ သူ (၆)ဦး၊ ေလ့လာသူ (၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။