3210

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတင္ျပျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔)ကို (၂-၄-၂၀၁၈)ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္(၂၃)ဦးတက္ေရာက္မႈ အေျခ အေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ေမးခြန္း (၅)ခုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္တို႕မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္၍ တင္ျပခ်က္အားမွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိေပးပါရန္ အဆင္ေျပ ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေသာ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အစီရင္ခံစာအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ တို႕အရ အစီရင္ခံစာကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္န၏ယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွင့္ ေကာ္မတီသက္တမ္း(၁)ႏွစ္ တိုးျမွင့္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီသက္တမ္း (၁)ႏွစ္တိုးျမွင့္ျခင္းတို႕အားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကညာျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ (၄)ဦး၊ ေလ့လာသူ(၇)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။