3426

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး  အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၁ )ဦးတက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)           ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ မိန္းလမ္းမေပၚရွိ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္/ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားခ်ထားေပးရန္ အစီ အစဥ္ ရွိ/မရွိ သိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၅)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (၁၄)ဦး၊ အျခား (၆၅)ဦး စုစုေပါင္း (၇၉)ဦးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အေၾကာင္းမဲ့ပ်က္ကြက္မႈမရွိေစေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားအား ျဖည့္စြက္ တာ၀န္ခ်ထားျခင္း၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစေရးအတြက္ ေန႔စဥ္တာ၀န္ခ်ထား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏အင္အားေပၚမူတည္၍ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ျပည္နယ္ေဆးရံုႀကီးတြင္ အသံုးျပဳေနခဲ့ေသာ CT Scan စက္အသစ္ တစ္လံုး အျမန္ဆံုးရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ပ်က္ေနေသာစက္အေဟာင္းအားျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ ကုသေရး ကိစၥတြင္ အလြန္အေရးပါေသာျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးတြင္ ထား၍ အသံုးျပဳရမည့္ CT Scan စက္အသစ္တစ္လံုးအျမန္ဆံုးရရွိႏိုင္ေရး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ တင္ျပေတာင္းခံထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ CT Scan စက္အေဟာင္းအား( ၃-၄-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳေနစဥ္ Error In XC error ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ဆက္လက္အသံုးျပဳ၍ မရေတာ့ သျဖင့္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Gold Lite Myanmar Co.,Ltd အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ (၄-၄-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ ခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Error သည္ X Ray အားထုတ္လႊတ္ရန္ High Voltage ေပးေသာ INV / HV Unit မွ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသည္ကိုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါသည္။ တင္ျပလာေသာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သိသာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ ကုသေရးဦးစီးဌာနသုို႔တင္ျပအေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ CT Scan Error ျဖစ္ေနျခင္းကိုျပဳျပင္ႏိုင္ေစရန္ (၂)ပတ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြမ်ားခ်ထား ေပးရန္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ကုိ အေၾကာင္းၾကားလာပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ (၃.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ CT Scan အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္တင္ျပထားတာရွိပါသလားေမးျမန္းရာ ဖုန္းျဖင့္ တင္ျပထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ CT Scanစက္အျမန္ဆံုးရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ ေတာင္းခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ပါသည္။

(၃)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ရင္းၿငိမ္ေတာင္ႏွွင့္ေျမာက္ ရထားဘူတာလမ္းကူးမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေ႒းမွ ရင္းၿငိမ္ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ရထားလမ္းကူးသည့္ ေရႊသံလြင္ဟိုင္းေ၀းကုမၸဏီမွ B.O.T စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္-ၿမိတ္လမ္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္-သထံု- က်ိဳက္ထို လမ္းပိုင္းေပၚတြင္တည္ရွိ၍ ေရႊသံလြင္ဟိုင္းေ၀းကုမၸဏီမွ အဆိုပါလမ္းပိုင္းအား (၃၆)ေပ အက်ယ္ လမ္းခ်ဲ႕ၿပီး ရထားသံလမ္းကူးေနရာတြင္ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ခင္းျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနပါေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းၿငိမ္ကားလမး္ကူးဂိတ္အမွတ္ (၁၊၂)အတြက္ ပစၥည္းမ်ား မွာယူထားးၿပီးျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ပထမပတ္တြင္ ပစၥည္းမ်ားေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပတ္အတြင္းျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါ သည္။

(၄)    ေဒၚျမသိဂၤီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ခပံု အ.ထ.က(ခြဲ) ေက်ာင္းအေဆာက္အဦအား အစိုးရမွကူညီေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ မုဒံုၿမိဳ႔နယ္၊ ေကာ့ခပံုေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)၏ (၁၂၀’ x ၃၀’) RC (၂)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို (၂၀၁၃-၂၀၁၄)ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားဆတို႕၏ အလွဴေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း( ၆၀’ x ၃၀’) RC (၂)ထပ္(၅၀%)မွာည RC တိုင္ထူၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင့္(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ (0402) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၀)အထက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႔နယ္ပညာ ေရးမွဴးရံုးမွလည္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးသို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္(ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထပ္ဆင့္တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္မပါ သည့္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္(ေအာက္တိုဘာလမွ စက္တင္ဘာလအထိ)တြင္ ျပည္ေထာင္စုအႀကီးစားျပင္ဆင္ျခင္း ရန္ပံုေငြမွတင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၅)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာေအးဇံမွ  မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ခရိုင္၊ ျပည္နယ္အတြင္းအသိပညာေပးေကာ္မတီ၊ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ မြန္ျပည္ နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ၊ ေလာင္းကစားမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန ၀န္ထမ္း မ်ားအတြက္ ေျမေနရာ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္သီးျခားဘ႑ာရန္ပံုေငြသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(ခ)    ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစား ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ ေရးေကာ္မတီအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအား အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ ( ၁၁ )နာရီတြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၆-၆-၂၀၁၈)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။