3433

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆  ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး  အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁) ဦးအနက္ (၃၀ )ဦးတက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)           ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ လိုအပ္ေနေသာျပည္သူ႕ရဲ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအား မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတို႔တြင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၆၄)ဦးတြင္ အိမ္ေထာင္သည္(၃၉)ဦး၊ လူပ်ိဳ/အပ်ိဳ(၂၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၆၄)ဦးရွိရာ ယခုလက္ရွိေနအိမ္လိုင္းခန္းမွာ (၃၅)ခန္းသာရွိသျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မိသားစု ေနထိုင္ရန္ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ အေဆာက္အဦမ်ားမွာလည္း ခိုင္ခန္႔မႈမရွိသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အမိုး/အကာ/ အခင္းမ်ားျပဳျပင္ၿပီးေနထိုင္ရပါသည္။အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္တင္ျပမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕မရဲစခန္း၀န္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ (၆)ခန္းတြဲ(၂)ထပ္ (၁)လံုးႏွင့္ (၄)ခန္းတြဲ(၂)ထပ္ (၁)လံုးတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္သို႕ တင္ျပေတာင္းခံထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံအရာရွိထံ ဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းရာအနီးစပ္ဆံုး ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ရရွိေစေရး ေတာင္းခံ ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ တင္ျပေတာင္းခံထားမႈ အေျခအေနရရွိမႈေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ အရန္အားကစားကြင္းေျမေနရာႏွင့္ အေ၀းေျပး ကားကြင္းေျမေနရာ ရရွိႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးထြန္းေဌးမွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေျမနယ္ နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅)ရရွိထားေသာ ဘီးလင္းသၾကားစက္ပိုင္ ေျမေနရာ ျဖစ္္ၿပီး အားကစားကြင္းေျမအျဖစ္ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေရးးကို ဘီးလင္းသၾကားစက္မွ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ သၾကားစက္ေျမလြတ္ထဲမွ ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ေျမ(၂)ဧကခြဲခန္႔ကို အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိပါ ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အားကစားကြင္း အလ်ား (၃၆၀)ေပ၊ အနံ (၂၅၀)ေပ ရရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈရွိ /မရွိ ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ သၾကားစက္ ေျမလြတ္ထဲမွ ေျမ (၂)ဧကခြဲခန္႔ကို ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေျမ(၂)ဧကခြဲကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္သင့္ေတာ္မည့္ေနရာအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ    မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မွိန္ဂနိမ္းေက်းရြာ ေက်းရြာေဆးေပးခန္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ထားသူမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္ မဖယ္ရွားေပးသည္ကို သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးထြန္းေဌးမွ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မွိန္ကနိမ္းေက်းရြာေက်းလက္ ေဆးေပးခန္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွေမးျမန္းသည့္ ေျမေနရာသည္ သီးသန္႔ေျမဧရိယာ (၂.၆၁)ဧကတြင္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး လြန္ခဲ့ ေသာ(၆)ႏွစ္ခန္႔က ဖခင္ျဖစ္သူထံမွ ဆက္ခံရယူ၍ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ ထားေသာ ေျမေနရာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၿခံဳၾကည့္ပါက အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့မႈမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ယခုေမးျမန္းခ်က္သည္ အထက္ပါသေဘာသဘာ၀ႏွင့္မတူညီပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈ အေပၚ မူတည္ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ၿမိဳ႔၊ မည္သည့္ေက်းရြာ၊ မည္သည့္ကြင္း၊ မည္သူကိုမွ်တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ရြာပိုင္ေျမတြင္ က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးေနသူမ်ားကို ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထပ္မံ၍တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားမရွိေစေရးကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ မုဒံုၿမိိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရေျမေနရာေပၚတြင္ ယခင္ႏွစ္ မ်ားစြာက က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္အစီအစဥ္ မရွိေသး ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်းရြာပိုင္ေျမ အားေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္မရွိပါက ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ သိခ်င္ေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕မည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊​ ေက်းရြာပိုင္ေျမသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိေသာေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈရွိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေပၚထပ္ဆင့္အေနျဖင့္ ယခုက်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားကို ဘယ္လို ဖယ္ရွားအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အၿမဲတမ္းသာသနာေရးမွဴးတစ္ဦး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ မြန္ျပည္နယ္တြင္ သာသနာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္နယ္သာသနာေရးမွဴးရံုး ၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရး မွဴးရံုးႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမွဴးရံုး မ်ားဖြင့္လွစ္၍ သာသနာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္သာသနာေရးမွဴးရံုးတြင္ ျပည္နယ္သာသနာ ေရးမွဴး (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး) (၁)ဦးအပါအ၀င္ အရာထမ္း (၃)ဦး၊ အမႈထမ္း(၁၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၃)ဦး၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊ သာသနာေရးမွဴးရံုးတြင္ အရာထမ္း(၁)ဦး၊ အမႈထမ္း(၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၆)ဦး၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴးရံုးတြင္ အမႈထမ္း(၃)ဦးျဖင့္ သာသနာ ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သထံုခရိုင္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ သာသနာေရးမွဴးတစ္ဦးခန္႔ထားႏိုင္ေရးသည္ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔ထားပိုင္ခြင့္ျဖစ္သျဖင့္ ခန္႔ထားခြင့္ရရွိေရး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ သာသနာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရားစြဲဆိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ားကို မည္သူက တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမလဲေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ  သာသနာ ေရးမွဴးတစ္ဦး ခန္႔ထားေပးႏိုင္ေရးသည္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သာသနာေရးမွဴးကသာ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား၏သမ၀ါယမအသင္းစုပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးထြန္းေဌးမွ သတ္မွတ္သည့္ကာလအတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မွစ၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္မဆလအစိုးရလက္ထက္တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားသည္ ယေန႕အထိဆက္လက္တည္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ သမ၀ါယမအသင္း မ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရးေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သမ၀ါယမဦးစီး ဌာနသည္ အစိုးရဌာနတစ္ခုျဖစ္၍ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားအား အသင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ ဌာနတစ္ခုသာျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အသင္းပိုင္ေျမ၊ အေဆာက္အဦ မ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ အသင္းကိုယ္တိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းထားသည့္အတြက္ ငွားရမ္းထားသည့္ေျမ၊ အေဆာက္ အဦႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားအား စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ကာလမွစ၍ အၿပီးရွင္းလင္း ဖယ္ရွားေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သမ၀ါယမအသင္းသားမ်ား၏ စုေဆာင္း ေငြျဖင့္၀ယ္ယူထားေသာ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦမ်ားကိုဌာနပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိအသင္းသူ အသင္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသင္းကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေျမ၊ အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ သမ၀ါယမ အသင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္ကာလေတြ မွာအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ သိခ်င္ ေၾကာင္းေမးျမန္းရာ  သမ၀ါယမအသင္းကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ဖို႔မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၆)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေရးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ က်ဳံသိုက္ေခ်ာင္းေဘး ေနထိုင္ သူအခ်ဳိ႕မွ ေခ်ာင္းေျမအတြင္းသို႔ အေဆာက္အဦမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံုတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ၍တားျဖစ္အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္မွ က်ဳံသိုက္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမႈိုက္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈမရွိေအာင္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း ထံသို႔ ေခ်ာင္းအတြင္း အမႈိက္မပစ္ရန္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ  ေန႔စဥ္ သိမ္းဆည္းေနသည့္ အမႈိုက္ကားအတြင္းသာ စြန္႔ပစ္ရန္စာျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ဖိတ္ၾကား၍ အမႈိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္း၊ အမ်ားျမင္သာႏိုင္သည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ ေခ်ာင္းအတြင္းအမႈိုက္မပစ္ရ သတိေပးစာတမ္းကို ဗီႏိုင္းစိုက္ထူ၍ ရပ္ကြက္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အမႈိုက္ပစ္သူမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဒဏ္ေငြ တပ္ရိုက္ကာ ထိန္းသိမ္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ေရႊေတာင္ၾကား ဟိုတယ္သည္ လူေနထိုင္ရန္ ႏွစ္ (၃၀)ေျမငွားဂရန္အမည္ေျပာင္း ရရွိထားေသာ ေျမေနရာ (၄၀’ x ၈၀’)အတြင္း တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ ေက်ာက္စီေျမထိန္း နံရံျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ ေခ်ာင္းရိုးေျမေနရာတြင္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို မေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲေသာေျမလြတ္ (၃၂’) အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားရွိမႈအား ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေပးရန္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အသိေပးထားျပီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျမကြက္အားေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိ/မရွိႏွင့္ ေရႊေတာင္ၾကားဟိုတယ္က်ဴးေက်ာ္၍ရလား ေမးျမန္းရာ ယခုက်ဴးေက်ာ္ေျမသည္ စည္ပင္ေျမျဖစ္ပါက ခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္မိမိကိုယ္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးတို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဂ)     ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၁)နာရီ (၃၅)မိနစ္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၇-၆-၂၀၁၈)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္(၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။