3440

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး  အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁) ဦးအနက္ (၂၈ )ဦးတက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)           ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(  ၅ )ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္၏ ေဂါပကအဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးရံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအရ က်ဳိက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ (၁၅) ဦး အားခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ အတည္ျပဳထားေသာေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းသစ္အရ ေဂါပကအဖြဲ႕အသစ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔အထိ ဘဏ္၌အပ္ႏွံထားေသာ အလွဴေငြစာရင္း မွာ က်ပ္ ၉၁၇၁၀၂၆၂၂၂.၇၈ ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္တိုးရေငြမွာ က်ပ္ ၄၄၀၇၇၄၁၆၂.၃၅ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းစာအုပ္၏ အပိုဒ္ (၆၅)အရ ေဂါပကအဖြဲ႕သည္ ဘ႑ာေရးကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲရာတြင္ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားမွအပ က်ပ္ (၁၀)သိန္းအထိကို ေဂါပကအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ က်ပ္(၁၀)သိန္းေက်ာ္ပါက မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ လည္းေကာင္း၊ က်ပ္သိန္း (၅၀)ေက်ာ္ပါက နာယကအဖြဲ႕သို႔ လည္းေကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍သံုးစြဲရမည္ဟုျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဆံေတာ္ရွင္က်ဳိက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အရ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ၍ ေပးပို႔ရန္မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ လစဥ္ေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္သာသနာ ေရးမွဴးရံုးမ်ားသို႔ေပးပို႔လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေဂါပက အဖြဲ႕ကို မည္သည့္လတြင္ေရြးခ်ယ္မည္သိခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လစဥ္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း(၂)ႀကိမ္ ေပးပို႔ႏိုင္ေရး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ ေဂါပကအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီတင္းကၽြတ္ေတာင္ဖြင့္ပြဲမတိုင္မီ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းသစ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္လကို အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ပါသည္။

(၂)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ    ျပည္နယ္သာသနာမွဴးအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕တာ၀န္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ တာ၀န္ေပးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔စာျဖင့္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူအား  မည္သို႕မည္ပံုလမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ေစသည္ကို သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမွဴးရံုးတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ ေဒၚႏုႏုေထြးမွာ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမွဴးရံုးေျမေနရာရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥအ၀၀အား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သာသနာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုတာ၀န္ခ်ထားရန္ မသင့္ ေလ်ာ္သျဖင့္ သာသနာေရးႏွင့္၀န္ႀကီးဌာနမွ ရံုးအမိန္႔အမွတ္ ၃၆၂/၂၀၁၆ျဖင့္ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴးရံုးမွ ေဒၚႏုႏုေထြးကိုမြန္ျပည္နယ္သာသနာေရးမွဴးရံုး တြဲဖက္အျဖစ္ တာ၀န္ခ်ထားေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ က်ဳိက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္သို႔တာ၀န္က်သည့္ သာသနာေရးမွဴးသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသည္ကိုသိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခန္႔ထားပိုင္ခြင့္မရွိပါေၾကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုကသာ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးစီးမွဴး သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသခံျဖစ္သည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္သာသနာေရးမွဴးရံုးတြင္ တြဲဖက္ အျဖစ္ တာ၀န္ခ်ထားေပးရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေပၚထပ္ဆင့္အေနျဖင့္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴးရံုးတြင္ တာ၀န္က်သည့္ သာသနာေရးမွဴးကိုမည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းဆက္လက္ေမးျမန္းရာ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥအား စံုစမ္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၃)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ (၁)မွ မူလတန္းအဆင့္အေျခခံပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ မြန္ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတို႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားနယ္ေျမတြင္ အခမဲ့ မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးမွ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိုင္းျခင္းႏွင့္ အပတ္စဥ္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပညာေရး ဌာနတစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊  မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ မိဘဆရာအသင္း၊ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၊ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာလူထုမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္အခမဲ့မသင္မေနရ ပညာေရးကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ မိဘဆရာအသင္း၊ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၊ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာလူထုမ်ားမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒအခန္း (၈)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အားလံုးႏွင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား အားလံုးသိရွိလိုက္နာမည့္အခ်က္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား ထံသို႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး အားလံုးသိရွိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၄)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္း၊ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒနွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ထားေသာအေျခအေနမ်ားကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးမွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု (၄၇၀)ခုတြင္ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးႏွင့္အသစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳမီၾကားကာလအတြင္းတတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး (၂၉)ဦးအား ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္သို႕မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ၍ ျပည္သူမ်ားမွ တင္ျပတိုင္ၾကားလာပါက လိုအပ္ေသာစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေစၿပီး စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွ (၂)ဦး၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွ(၃)ဦး၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ (၁)ဦး၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ(၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၂)ဦးတို႕အား မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ မွရပ္စဲခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ လစ္လပ္သြားေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာမ်ားတြင္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္ ျခင္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရစဥ္ကာလအတြင္း ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆(ဂ)အရ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးကို ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ တရနာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ရပ္စဲၿပီး လႈိုင္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ က်ဳံကေက်ာက္မိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ဳံကေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္းမျပဳသည့္ကိစၥအေပၚ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေနာက္ေနာင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တရနာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လႈိုင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ က်ဳံကေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕ႏွင့္ဆက္စပ္အမႈတြဲမ်ားကို စိစစ္ၿပီးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘာဘူကုန္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ေျမမ်ားအားေခ်ာင္း/ေျမာင္းမ်ားပိတ္၍ လယ္မစိုက္ႏိုင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးထြန္းေဌးမွ  က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေႏြရာသီတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေခ်ာင္း/ေျမာင္းမ်ားကို ေႏြရာသီ တြင္ပိတ္ဆို႕ထားတတ္ၾကပါသည္။ မိုးရာသီက်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္း/ေျမာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ထားေသာေနရာမ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ေရစီးေရလာကိုအဟန္႔အတား ျဖစ္၊မျဖစ္ စူးစမ္းေလ့လာၿပီး အဟန္႔အတားျဖစ္ပါက ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါးခူေတာင္-က်ံဳ၀မ္းေျမာင္းႏွင့္ အလယ္ေတာင္က်ံဳ၀မ္း ေျမာင္း၊ ႏွစ္ေျမာင္းၾကားတြင္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်္ိဳးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ေႏြစပါးဧက (၅၀၀)ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ရွွိေသာ ေျမာင္း အတိမ္အနက္အရ ေရစီးေရလာေကာင္းေနပါ၍ ေႏြရာသီတြင္ ေရခ်ဳိ၀င္ေရာက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရံုငူလမ္းဆံုမွ ”ႀကံ” စီမံကိန္းမ်ားသို႔ သြားလာေသာ တံတား(၃)စင္းႏွင့္ မိုးရာသီသြားလာႏိုင္ေသာ လမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ လ်ာထားျခင္းမရွိပါ။ ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအား ကြင္းဆင္းစိစစ္ေစၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ျပန္လည္တင္ျပေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ လွပ္ေျမေဖာ္ထုတ္စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ခရံုဂူေဒသရွိေက်းရြာ(၃)ရြာျဖစ္ေသာ ခရံု၊ ဘာဘူကုန္း၊ က်ံဳ၀မ္းေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္(ပယက)အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျမေနရာခ်ထားေပးခဲ့ရာ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔၊ ဌာနဆိုင္ရာ(၃၅)ခုတို႔အား ဧရိယာ(၁၉၂၇)ဧကကို ခ်ထားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ ၄င္းခ်ထားေပးေသာ ေျမအတြင္းမွတပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာ(၁၂)ခုမွ ပံုစံ(၇)ရရွိၿပီး ဧရိယာမွာ (၁၁၂၇)ဧကျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းဧရိယာတြင္ အမွန္တကယ္ ႏွစ္စဥ္စပါးစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိေသာ ဧရိယာမွာ(၆၇၅)ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းဧရိယာအား ခ်န္လွပ္ၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိေသာ လွပ္ေျမဧရိယာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေသာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာေျမခ်ထားျခင္း ခံရေသာ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ နဂိုအတိုင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ေခ်ာင္း/ေျမာင္း လုပ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ေျမဆီလႊာဓာတ္ခြဲခန္းဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးရံုးတြင္ ေျမဆီလႊာသုေတသနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္၍ ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(ခ)    မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ (၅.၆.၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၂၀၀/၅-၃/အဖရ(မြန္) (၀၀၆၇)ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ တရား၀င္လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံ၊ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦး၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္တို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဂ)     ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္တို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာ ေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဃ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို မြန္းလြဲ (၁၃)နာရီ ( ၁၀ )မိနစ္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၈-၆-၂၀၁၈)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္(၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။