3448

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး  အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁) ဦးအနက္ (၃၀)ဦးတက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(  ၄ )ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာရွိပ်က္စီးေနေသာ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာမူလတန္း (လြန္) ေက်ာင္းအသစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာမူလတန္း(လြန္)ေက်ာင္း၏ ယခုလက္ရွိေက်ာင္းေဆာင္(၁၂၀’x၂၄’)သည္ သြပ္မိုး၊ အုတ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမွာၾကမ္းခင္း(ပ်ဥ္ခင္း)သာျဖစ္ၿပီး (၃၀-၇-၂၀၁၈)ရက္ေန႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွ ကြင္းဆင္္းစစ္ေဆးကာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ) ဘတ္ဂ်က္ အတြင္း သာမန္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းရန္ပံုေငြ(၀၄၀၂)မွ ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အမႈတြဲ ေတာင္းခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ    မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးမွ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ခြင့္လိုင္စင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မညီဘဲ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ား၊ ရွိေနခဲ့ပါက ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္မိုင္းထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈရွိခဲ့ပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေ ဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္မိုင္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းရာ ျပည္သူမ်ား ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား မွတင္ျပလာပါက လိုအပ္ေသာစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေစၿပီး စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ မႈအေပၚ မူတည္၍ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပညာေရးက႑တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ႀကီး အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းကို (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ (၂၄-၅-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၊ ဌာနခြဲ(၁-ဂ)/၇၇၉၅/ ေက်ာင္းတိုး(၂၀၁၈)အရ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)အျဖင့္ တိုးျမွင့္ေပးၿပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဇြဲကလာ (အ.မ.က)သည္ မ်က္ျမင္အေျခအေနအရ အမိုး၊ ၾကမ္းခင္းႏွင့္ ဖရိန္ေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္ဟု မသတ္မွတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းေက်ာင္းေဆာင္ကို မ်က္ႏွာၾကပ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္နံရံအေခ်ာကိုင္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာတံခါးရြက္မ်ားလွဲလွယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ေရးနွစ္ (ေအာက္တိုဘာလမွ စက္တင္ဘာလ) (၀၄၀၂)သာမန္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အရ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အ.မ.က(လြန္) (ကဒီပူ)၊ အ.မ.က ဘုရားဆိပ္ေက်ာင္းမ်ားကို အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္သို႔ အဆင့္ဆင့္တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာင္လာမည့္ (၇ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္) အတြင္းတြင္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္တိုးျမွင့္သြားနိုင္ေရး တင္ျပေတာင္းခံ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑အေဆာက္အဦရန္ပံုေငြလ်ာထားရာတြင္ အႏၱရာယ္ ရွိေက်ာင္းေဆာင္ဟုတ္/မဟုတ္ကို ေဆာက္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္အရလည္းေကာင္း၊ မ်က္ျမင္အေျခအေနအရလည္းေကာင္း၊ အႏၱရာယ္ေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေတာင္းခံရပါသည္။ ပညာေရးဌာနတြင္သံုးစြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္လ်ာထားရသည့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား မႈစနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရအရလိုအပ္၍ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ ေဆာက္ လုပ္ရန္လုပ္ငန္း လ်ာထားရာတြင္ စာသင္ခန္း(၁)ခန္းတြင္  ၀င္ဆံ့ဦးေရစံႏႈန္းးအရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁)ဦး(၁၂စတုရန္းေပ)ျဖစ္သျဖင့္ မူလတန္းအတြက္ (၂၄’x၃၀’) တစ္ခန္းအတြက္  ၀င္ဆံ့ဦးေရ (၄၀)သီးႏွင့္ ထက္/လယ္ (၂၄’x၃၀’)တစ္ခန္းအတြက္  ၀င္ဆံ့ဦးေရ(၆၀)ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါနည္းျဖင့္ လ်ာထားတြက္ခ်က္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကတိက၀တ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အႀကီးအကဲခရီးစဥ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစားေပးအစီအစဥ္အရ တင္ျပလာေသာ ေက်ာင္းစာရင္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေဒသအလိုက္လိုအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ သီးျခားတင္ျပေတာင္းခံမႈအရလည္းေကာင္း လ်ာထားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြအကန္႕အသတ္အေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမဦးေရအရ လိုအပ္ ေသာ ေက်ာင္းအိမ္သာအခန္းအေရအတြက္ ကို (၁း၅၀)စံႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူ၍ စိစစ္လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ဆဲျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ မရရွိေသာေက်ာင္း (၂၃၁) ေက်ာင္းရွိပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူ၍ စိစစ္လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ ဆဲျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္အတြင္း ေရနစ္ ျမဳပ္ေလ့ရွိေသာ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း(၆၄)ေက်ာင္းရွိပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျခံစည္းရိုးမရွိေသာေက်ာင္း (၅၆၃)ေက်ာင္းရွိပါေၾကာင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူ၍ စိစစ္လ်ာထား ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူစိစစ္ရမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိ ေရး လ်ာထားတင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္သတ္မွတ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ရွိသည့္ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္၊ သေဘာထားႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္တို႔၏သေဘာထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႕တင္ျပၿပီး အစည္း အေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုသို႔ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၄)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းမသြယ္အထက္ေက်းရြာႏွင့္ အင္း၀ိုင္းေက်းရြာရွိ (G)ေျမအမ်ိဳး အစား၊ (R) ေျမအမ်ိဳးအစားအား အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္မရွိဘဲ အိမ္ျခံကြက္မ်ား ရိုက္ထား ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးထြန္းေဌးမွ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမအေပၚတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားနည္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ပါက ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ခ်ျပရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းမသြယ္အထက္ ေက်းရြာႏွင့္ အင္း၀ိုင္းေက်းရြာမ်ားရွိ (G)၊ (R)၊ အမ်ိဳးအစားေျမမ်ားအား အျခားနည္း အသံုး ျပဳခြင့္မရွိဘဲ အကြက္ရိုက္ေနျခင္းကို ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွ ထပ္မံ တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္ရယူၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာအေရးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံ(၇)ရရွိထားျခင္းမရွိပါက ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္၍ မရပါေၾကာင္းႏွင့္ လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံ(၇)ရရွိထားျခင္းမရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ အျခားနည္းအသံုးျပဳထားမႈမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္လိုပါက ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔မ်ား၊ ထုတ္ျပန္ ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(ခ)    မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ (၅.၆.၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၂၀၀/၅-၃/အဖရ(မြန္) (၀၀၆၇)ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ တရား၀င္လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံကို အလ်ား(၆)ေပ၊ အနံ(၄)ေပ အနီေရာင္ေအာက္ခံ ေရႊေရာင္ဟသၤာအဖိုႏွင့္ စာသားမပါအား အတည္ျပဳျခင္း၊

(ဂ)     သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၏ ” တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္  စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ဦးခ်စ္တင္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ေဒၚျမသိဂၤေမာ္၊ ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦး၊ အဆိုရွင္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့မွျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဃ)    သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၏ ” တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္  စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံမဲ (၁၉)မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ(၁၀)မဲရရွိ၍ ယင္းအဆို အားအတည္ျပဳျခင္း၊

(င)     ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေမးခြန္း(၃၅)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးမွ ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္အားရာထူးမွနုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္အမိန္႔အား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ လစ္လပ္လ်က္ ရွိေသာမြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားအား စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအား ပူးတြဲတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပအသိေပးျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၀င္(၁)ဦး ၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၀င္(၁)ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၀င္(၁)ဦး အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းတို႔အား အတည္ျပဳျခင္း၊ ဘ႑ာေရး၊စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအား ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ ေရးေကာ္မတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းကိုအတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တရား၀င္လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံ၏ အလယ္မွာေရႊေရာင္ ဟသၤာႏွင့္ ေအာက္ခံအနီေရာင္ျဖင့္ ျပည္နယ္အလံအရြယ္အစား (၆ေပx၄ေပ)၊  မြန္ျပည္နယ္ စာသားမပါ သတ္မွတ္ျခင္းအားအတည္ျပဳျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွင့္ရသံုးခန္႔မွန္း ေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ဘ႑ာေရး ႏွစ္၊ ဒုတိယ(၆)လ(ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လအထိ) အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ” တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္  စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို” အတည္ျပဳျခင္းတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ေလ့လာသူ(၁၄၇)ဦးရွိပါေၾကာင္းတင္ျပ ျခင္း၊

၃။       ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)ကို မြန္းလြဲ (၁၃)နာရီ (၁၀) မိနစ္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။