3828

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ (၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

 (က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရွိ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊ သာယာေအးရပ္ကြက္၊ လိႈင္ရပ္ကြက္၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိရပ္ကြက္မ်ားရွိလမ္းမ်ားကို ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေျမသားလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လိႈင္၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိ၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ သာယာေအးရပ္ကြက္ မ်ား၌ ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း (၂)လမ္း၊ (၁မုိင္ ၆.၉ဖာလံု) ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာ ခင္းျခင္း (၁)လမ္း (၁မိုင္ ၂.၁ဖာလံု)စုစုေပါင္း(၃)လမ္း(၃မိုင္ ၁ဖာလံု) အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ)အတြင္း လိႈင္၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိ၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ သာယာေအးရပ္ကြက္ မ်ား၌ ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း (၆)လမ္း (၁မုိင္ ၅.၆ဖာလံု)၊ ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္း(၃)လမ္း (၀မိုင္ ၆.၅ဖာလံု)၊ စုစုေပါင္း(၉)လမ္း (၂မိုင္ ၄.၁ဖာလံု) အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဂ၀ံေျမသားလမ္း၊ အမာခံလမ္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (၁)လမ္း (၅.၁၂ဖာလံု) ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိႈင္ရပ္ကြက္၌ ေျမသားလမ္းအဆင့္မွ အမာခံလမ္းအဆင့္သို႔ ျမွင့္တင္ျခင္း လမ္းေပါင္း(၅)လမ္း(၁မိုင္ ၃.၁ဖာလံု)၊ ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ခင္းျခင္း (၁)လမ္း (၀မိုင္ ၀.၆၅ ဖာလံု)၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိရပ္ကြက္အတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ျမွင့္ျခင္း (၃)လမ္း (၀မိုင္ ၂.၆၂ဖာလံု)၊ စုစုေပါင္း (၁မိုင္ ၆.၃၇ဖာလံု) ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ လိႈင္ရပ္ကြက္၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိ၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ သာယာေအးရပ္ကြက္မ်ား၌ Culvert ျပြန္တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ပင္မေရဆိုးထုတ္ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေဆာင္္ရြက္ျခင္း၊ အမာခံလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ ရြက္သင့္သည့္ လမ္းမ်ားအား စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ရန္ပံုေငြျဖင့္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ရန္ပံုေငြရရွိမႈေပၚမူတည္၍ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ေမးျမန္းေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္၌ ေခ်းေငြထုတ္ယူစဥ္ အပ္ႏွံထားရေသာ ပံုစံ(၇)မူရင္းစာအုပ္အား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိသိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ေခ်းယူထားသည့္ ၂၀၁၈ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ေျပေက်ၿပီးပါက ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ပံုစံ(၇)မူရင္းအား ၄င္းတို႔လက္၀ယ္သို႕ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က Performance Guarantee ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ ဌာနအေနျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမွ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားအရည္အေသြးမမွန္ကန္ျခင္း၊ လက္ရာမေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ထုတ္ေပးထားေသာ ပံုစံႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းကိုၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေအာင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအား ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဌာနအတြက္အက်ိဳး၇ွိေစရန္ အာမခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Performance Guaranteexm ထားရျခင္းျဖင့္ ၄င္း၏ေငြေၾကးမွာ (၁)ႏွစ္ခန္႔အသံုးျပဳ၍မရဘဲ ျမွဳပ္ႏွံထားရျခင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနရေသာ စရိတ္မ်ားရွိျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိအား လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေသာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္း၏ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႕တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ စိစစ္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ ေငြထုတ္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ စိစစ္ၿပီးသည္အထိ အေထာက္အထားျပည့္စံုပါက တစ္ပတ္အတြင္း ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ ရွိ၊ မရွ္ိ တို႔ကို ဌာနအႀကီးအကဲမွ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနမွေဆာင္္ရြက္ေသာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္း၊ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ အရည္အေသြး စစ္ေဆး ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲမွ လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း စိ္စစ္ေရး ႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာနမွ လည္းေကာင္း၊ ဌာနရွိတာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းၿပီး ေျမာက္မႈ အာမခံ(Performance Guarantee)ကို တင္ဒါတန္ဖိုး၏ (၅%)ေပးသြင္း ထားရပါသည္။ ဌာနမွေဆာင္ရြက္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈေပၚမူတည္၍ ပစၥည္းတန္ဖိုး၊ လုပ္အားခကို သက္ဆိုင္ရာ ေငြထုတ္သူအရာရွိက စိစစ္ထုတ္ေပးရၿပီး ဌာနမွအင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ Performance Guarantee ေပးသြင္းရမႈ မရွိျခင္းသာ ကြာျခားမႈ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္၊ ဌာန ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္းစပါ ခြဲေ၀ခ်ထားေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူျခင္း၊ ဌားရမ္းျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၇)အရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တင္ဒါေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ (၁/၂၀၁၇)မွာပါတဲ့ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ Amount ေက်ာ္လြန္တဲ့ တင္ဒါေခၚယူတာမရွိတာေတြ႔ရၿပီး အဲဒါနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ေနာင္ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မလဲ သိခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအႀကီး အကဲက ေနၿပီးတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အေရးယူမႈသိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ Performance Guaranteeက ၅%ႏွင့္၁၀%ကြာဟေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ပစၥည္း၀ယ္မယ္ဆိုလွ်င္ ၁၀%၊ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၅% ကေခတ္ကာလႏွင့္ မညီဘူးဆိုတာ ၅%တူတူျဖစ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွာညွိႏႈိုင္းေနေၾကာင္း၊ တီေကာ္ အေနျဖင့္ လက္လွမ္းမမီတဲ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရး၊ qulity ထိန္းသိမ္းေရး၊ လုပ္ငန္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးအတြက္ ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ အေရးယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ကလြဲ က်န္တဲ့အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အလတ္စားႏွင့္အေသးစား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး (ပူးတြဲတာ၀န္) ဦး၀ဏၰေက်ာ္က မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို ျမတ္သူရစက္မႈလက္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ”လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴူးေရးလုပ္ငန္း၏ကိုယ္စား ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္” ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ Southern Myanmar Development Co.,Ltd မွ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ (၈.၁၁.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုး၍ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဘတ္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကိုပါ ပါ၀င္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ လမုိုင္းၿမိဳ႕၊ သေျပေက်းရြာတြင္ ဒီဇယ္ဓါတ္အား ေပးစက္ရံု (1.4) MW (၇)လံုးႏွင့္ (0.8)MW (၁)လံုး တို႔ျဖင့္ ေရးၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ (၉-၄-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစတင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အရ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို မသတ္မွတ္ဘဲ ကုမၸဏီႏွင့္ေက်းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီတို႔ ၫွိႏိႈင္း၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေကာက္ခံလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးမည္၊ မြန္ျပည္နယ္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဥပေဒပုဒ္မ၉အရ တစ္ေျပးညီ ဓာတ္အားႏႈန္းထားမ်ားကို ညွိႏႈိုင္းသတ္မွတ္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းရာ လက္ရွိလုပ္ငန္းရွင္ေရာ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပါ ဥပေဒႏွင့္ညီ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမအေနအထားမတူေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အလိုက္တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္မလား(သို႔) ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္မလားဆိုတာကို ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကက္သြန္ကုန္းေက်းရြာ၊ လူထုပိုင္ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမကို ခရစ္ယာန္သုႆန္ေျမအျဖစ္ ရယူထားျခင္းအား လူထုထံျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ၊ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ ဘာေၾကာင့္ မေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္သည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ၾကက္သြန္ကုန္းေက်းရြာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအား ခရစ္ယာန္သုသႆန္ေျမအျဖစ္ ရယူအသံုးျပဳထားၿပီျဖစ္ပါ၍ လူထုအားျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္သုႆန္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေနအိမ္မ်ားကို ေျမေနရာအစားထိုးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စရိတ္မ်ားလည္း ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ားအရ မိမိတို႔ဌာနအေနျဖင့္ ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ (၁.၆၁)ဧကေျမကို ဘယ္လိုပံုစံႏွင့္ ျပန္ေလ်ာ္ေပးမလဲ ေမးျမန္းရာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြျေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနသို႔ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စာျဖင့္ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ ၏ ” ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံေနသည့္ ဂိတ္စခန္းမ်ားရုပ္သိမ္းေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)ႏွင့္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)တို႔မွ ထပ္မံေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆိုရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဂ)    သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ ၏   ”ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံေနသည့္ ဂိတ္စခန္းမ်ားရုပ္သိမ္းေပးႏိုင္ရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ႏွင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွဴိ႕၀ွက္ဆႏၵျပဳသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုအျဖတ္ရယူရာ ေထာက္ခံမဲ (၁၀)မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၁၆)မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

(ဃ)   မြန္ျပည္နယ္ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားေသာ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒးေအးေအးမို႔၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)တို႔ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  မြန္းလြဲ (၁၃)နာရီတြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း( ပဥၥမေန႕)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၀-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ၾကသပေတးေန႔)နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။