4048

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀ )ဦး တက္ ေရာက္ ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းေတာင္ေက်းရြာရွိ မင္းလယ္ေတာအမည္ျဖင့္ လယ္ဧက (၄၂၀)ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ထပ္မံမဆံုးရႈံးေစေရး မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက  မင္းလယ္ေတာလယ္သမားတာမွာ စုစုေပါင္းေပရွည္(၉၀၀၀) ရွိၿပီး၊ ေပ (၃၀၀၀)ခန္႕မွာက်ိဳးေပါက္ပ်က္စီးေနပါသည္ ။ က်န္ေပ(၆၀၀၀)ခန္႔မွာလည္း အျမင့္(၄)ေပ၊ ထပ္၀အက်ယ္ (၁ေပ၆လက္မ)ခန္႕သာ ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါလယ္သမားတာအရွည္ေပ (၉၀၀၀)လံုးအား ပံုစံက်ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ကြင္းေရမ်ား ထုတ္ႏုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရထုတ္ေပါက္ (၂)လံုးကိုလည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ သင့္ပါသည္။ မင္းလယ္ေတာလယ္သမားတာ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထုတ္ေပါက္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းေရးဆြဲျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား၌ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြစာရင္းတြင္ တင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားပိိန္ေတာင္၊ လုပ္ကြက္(၁) ခန္႔မွန္းေျမဧရိယာ(၂၅၆.၄၈) ဧကႏွင့္ ၀င္းဖုန္းေတာင္လုပ္ကြက္ (၂) ခန္႔မွန္းေျမဧရိယာ(၂၄၀)ဧကႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက သထံုၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅) (၁၀၆)ကို (၂၆.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ထံုးေက်ာက္စမ္းသပ္တိုင္းတာရန္အတြက္ ေရးကူးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅) ေရးကူးထုတ္ေပးျခင္းသည္ (ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားရယူလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ အတြက္) ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တည္ဆဲနွစ္အတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ စာရင္း၊ေျမပံုမွေကာက္ႏုတ္ေရးကူးေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျမတည္ ေနရာေဒသသည္ နယ္ေျမေဒသလံုၿခံဳမႈအားနည္းသျဖင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေဒသခံလူထု၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ EITI လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတိုင္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ/ မရွိ ေမးျမန္းရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေမးျမန္းေသာ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခရိုင္ခ်င္းဆက္လမ္းေပၚမွ ေက်းရြာမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရ၏ရန္ပံုေငြျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္က သထံုခရိုင္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခရိုင္ခ်င္းဆက္လမ္းေပၚမွ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းစု၊ အင္း၀ိုင္း၊ အင္းကြဲ၊ ဒလပန္း၊ အနန္းပင္၊ ေညာင္ေခ်ာင္း၊ စခန္းႀကီး စေသာေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားတင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြရရွိပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကား ပါသည္။

(၄)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းရပ္၊ ရတနာၿမိဳင္(၂)လမ္းႏွင့္ (၃)လမ္းရွိ မုန္႔တီဖိုမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေက်ာက္တန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေနရာလြတ္ ရွိ/မရွိ ထပ္မံစိစစ္ခဲ့ရာ ေက်ာက္တန္းစက္မႈဇုန္အတြင္း ယခင္သံလြင္ေစ်း သား၊ ငါးဒိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လ်ာထားဖူးသည့္ ေျမေနရာလြတ္၌  ေျပာင္းေရြ႕သတ္မွတ္ေပးပါက သင့္ေတာ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပလမ္းညႊန္မႈခံယူ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒၚျမသိဂႍေမာ္၏၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေကာ့ပရံရြာသို႔ သြားေသာလမ္းရွိ ဒုတိယ ေျမာက္တံတားအား မူလတံတားေဟာင္းအတိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေကာ့ပရံရြာအ၀င္တံတားအား (10.1 m x 6m) ရွိေသာ သံကူကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက (၉၀)သန္း ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြတြင္ ဘ႑ာေငြ တင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၆)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေပါင္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ လယ္ယာေျမကို အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေနမႈ၊ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းရြာလယ္/စီအဖြဲ႕၏ အရပ္သားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္တြင္ပါ၀င္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးသို႔ တင္ျပစိစစ္အေရးယူႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္/စီကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္

(၇)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးႏွင့္ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက ေျမြဆိပ္ ေျဖေဆးႏွင့္ ေခြးရူးျပန္ကာကြယ္ေဆးမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ မြန္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးအလံုးေရ (၃၇၈၁၄) လံုး ရရွိျဖန္႔ေ၀သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနအေနျဖင့္ ေခြးကိုက္ခံရၿပီးမွသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေခြးကိုက္ ခံရေသာဦးေရသည္လည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေခြးကိုက္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးႏွင့္ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကာကြယ္ ေဆးမ်ားကို ေဆးခြဲတမ္းပါ၀င္ျခင္းရွိ/မရွိ ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးရွိေၾကာင္းအား back dateျဖင့္ ေၾကညာျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိသူအေနျဖင့္ မည္သို႔တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ေမးျမန္းရာ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ ေဆးမ်ားထပ္မံရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးရွိေၾကာင္းအား back dateျဖင့္ ေၾကညာျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိသူ အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကား ပါသည္။

(ခ)    အဆို (၁)ခုတင္သြင္းျခင္း

တရုတ္ေခ်းေငြ(ေခၚ) China Exim Bank ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္ နစ္နာမႈ ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည့္မတ္ ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)က တင္သြင္းၿပီး ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)က လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၁၉ -၂-၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ကို ဦး၀ဏၰေက်ာ္၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးမွ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၁၉ -၂-၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဃ)   မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လပတ္ အစီရင္ခံစာကို ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊၀န္ၿကီးခ်ဳပ္မွတင္ျပျခင္းႏွင့္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၁၉ -၂-၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုး ထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၁)နာရီ(၄၅) မိနစ္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၁-၂-၂၀၁၉)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

dig

mde