4052

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၇  )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးရပ္ကြက္ႏွင့္ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္ (၂)ခုကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသည့္ မီးေလာင္ျပင္လမ္းမႀကီး ကို ကြန္ကရစ္လမ္းအၿပီးသတ္ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က  မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးအေရွ႕၊ အေရွ႕မီးေလာင္ျပင္ရပ္ကြက္ရွိ တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးလမ္းအား ၿမိဳ႕ေပါက္၀မွ လူေနအိမ္ေျခမ်ားရွိရာ ကူးဆိပ္ေက်ာင္းလမ္းဆံု အထိ (၁၅၀၀’ x ၁၈’x ၉”) ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ လမ္းပိုင္း (၃၆၀၀’) ၌ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ားႏွင့္ ျမစ္သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရွိပါသျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုတၱမ၊ ကၽြဲၿခံေက်းရြာ၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ တယ္လီေနာဖုန္းတာ၀ါတိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုတၱမ၊ ကၽြဲၿခံေက်းရြာ၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ Apollo Toowers Myanmar Limited ဖုန္းတာ၀ါတိုင္သို႔ လွ်ပ္စစ္မီးရယူမည္ဆိုပါက ကၽြဲၿခံေက်းရြာမွ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး တည္ေဆာက္ထားေသာ (၁၁)ေကဗြီဓါတ္အားလိုင္းမွ တဆင့္ (၁၁)ေကဗြီ ဓါတ္အား လိုင္း(၈၀၀)ေပႏွင့္ ၁၁/၀.၄ေကဗြီ ၅၀ ေကဗြီေအ ခြဲရံု (၁)ရံုတို႔ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထိုကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရယူေရးအတြက္ မုတၱမၿမိဳ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အင္ဂ်င္နီယာမွ Apollo Toowers Myanmar Limited ကုမၸဏီသို႔ ညွိႏိႈင္းအေၾကာင္း ၾကားစာေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေစာလ်င္စြာ Apollo ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းၿပီးတာနဲ႔အျမန္ဆံုး ကုမၸဏီတာ၀န္ခံ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ စာေပျခင္းႏွင့္ဒီကိစၥကို အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိစားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု(၄၂)အုပ္စုအနက္ စားက်က္ေျမတည္ရွိသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု(၃၂)အုပ္စုတြင္ မူလစားက်က္ေျမတည္ရွိမႈဧရိယာမွာ (၈၃၂၃)ဧက ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရရွိၿပီး စားက်က္ေျမဧရိယာမွာ (၄၂၉၆)ဧကျဖစ္၍ စားက်က္ေျမက်န္ရွိမႈဧရိယာမွာ (၄၀၂၇)ဧကက်န္ရွိပါသည္။  က်န္ရွိဧရိယာမ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္အသံုးျပဳမႈအေနျဖင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈဧရိယာ (၄၁၇)ဧက၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈဧရိယာမွာ (၃၂၅)ဧက၊ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈဧရိယာမွာ (၂၁၀၀)ဧက၊ ဓနိစိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈဧရိယာ(၁)ဧကႏွင့္ အျခားနည္းအသံုးျပဳမႈဧရိယာမွာ (၄၁၂)ဧကျဖစ္၍ စုစုေပါင္းက်ဴးေက်ာ္ အသံုးျပဳထားရွိမႈဧရိယာမွာ (၃၂၅၅)ဧကျဖစ္၍ အမွန္က်န္ရွိ စားက်က္ေျမဧရိယာမွာ (၇၇၂)ဧက ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုခ်င္းအလိုက္တင္ျပအပ္ပါသည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴရံုးမွ စားက်က္ေျမ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူႏိုင္ရန္ ပထမအႀကိမ္သတိေပးျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္သတိေပးျခင္း၊ တတိယအႀကိမ္ သတိေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္မႈရွိပါက (၁၈၇၆)ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (ေအာက္ပိုင္း) ေျမယာႏွင့္ အခြန္ေတာ္လက္စြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိက်ဴးေက်ာ္ထားတဲ့ေျမ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ႏွင့္ ရွိသည့္ စားက်က္ေျမမ်ားကို ေတာ္ကူး၊ တံခြန္တိုင္ ၊ ၾကာကန္အင္းကဲ့သို႔ စားက်က္ေျမ ကြင္းအမွတ္အလိုက္ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အထိက်ယ္၀န္းသည္ဆိုတဲ့ အတိအက်ကို ဆိုင္းဘုတ္တြင္ စိုက္ထူေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ စားက်က္ေျမသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔  စီမံႀကီးၾကပ္သည့္ ေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားစီမံႀကီးၾကပ္သည့္ ေျမအမ်ဳိးအစားပါေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏သေဘာထားရယူၿပီး ေျဖၾကားမည္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူၿပီး က်န္ရွိသည့္စားက်က္ေျမဧရိယာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိနားလည္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳပါကဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကတိုး၊ ေကာ့ႏွပ္၊ ဖဲေထာ္လမ္းအား အျမန္ဆံုးတိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦးက မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း(၁၃)ရြာကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ဦးနာေအာက္လမ္း(ကတိုး၊ ေကာ့ႏွပ္၊ ဇာသျပင္)၏ ပ်က္စီးေနေသာ လမ္းပိုင္း(၃)မိုင္ ၂ဖာလံုအား ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစိစစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြတြင္ လ်ာထား၍ ရန္ပံုေငြရရွိပါက   ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဘီးေကာက္ဂိတ္(၁)ဂိတ္စီ၌ ႀကီးၾကပ္၀န္ထမ္း(၁)ဦး၊ ဘီးေကာက္ခံသည့္ ၀န္ထမ္း(၁) ဦး တို႔မွ ေဒသပုတ္ျပတ္လုပ္သား(၂)ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ဘီးေကာက္ေကာက္ခံရာတြင္ စနစ္တက် ရွိေစေရး၊ ေကာက္ခံသူမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာေျပျပစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈရွိေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာသတိေပး၍ ေန႔စဥ္စိစစ္ၾကပ္မတ္လ်က္ရွိပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အထူးအေလးထား၍ တာ၀န္ ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ တာ၀န္ခံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ကားအားမေတာ္တဆထိမွန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဆဲေရးတိုင္းတာၿပီးမွ Intentionally ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ကန္ေက်ာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ပုတ္ျပတ္၀န္ထမ္းအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္ပဲပါပါတယ္။  ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေလ့အထအေနနဲ႔ တစ္ခုခုက်ဴးလြန္မွားယြင္းခဲ့တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Totally Apology ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးနဲ႔ ဌာနအေနနဲ႔ အခုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အေပၚမွာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရးရာေကာ္မတီဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  Totally Apology ေပးပို႔အစီအစဥ္ရွိ/မရွိကို ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအရ သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ရွင္းလင္းရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီကိစၥေပၚတြင္ျပန္လည္ေျဖၾကားဖို႔ ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္သည္ကိုသာလွ်င္ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ၊ အဆင့္လိုက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါခဲ့ပါသည္။

(၆)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္းမႀကီး၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္လမ္းပိုင္းရွိ ေရႊသံလြင္ တိုးလ္ဂိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ရန္ကုန္-ၿမိတ္လမ္း၊ မိုင္တိုင္(၁၂၇/၃)ရွိ ဘီးလင္းတိုးလ္ဂိတ္အား မိုင္တိုင္(၁၁၆/၂)ႏွင့္ (၁၁၆/၃)ၾကား၊ သံတံတားေက်းရြာရွိ ကုမၸဏီအေျခစိုက္စခန္း(ေတာင္စြန္းစခန္းခြဲ)၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာလမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာထပ္မံေရြးခ်ယ္ထားမႈအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားနွင့္အတူ လမ္းဦးစီးဌာန၏ (၅-၂-၂၀၁၉)ရက္စြဲပါစာျဖင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ ခြင့္ျပဳပါက အျမန္ဆံုးေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၇)    ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္း၏ လူသြားစႀကၤ ံ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ နဒီလိႈင္းစားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ကမ္းနားလမ္း သိပၸံလမ္းထိပ္မွ သံလြင္ေစ်း၊  ေညာင္ေလးပင္ေခ်ာင္းအထိ သံလြင္ျမစ္ ဘက္ျခမ္း၊ (၅)ဖာလံုရွည္လ်ားသည့္အပိုင္း၌ ေျမကြံ်က်ျခင္းေၾကာင့္ ပလက္ ေဖာင္းမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္းအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမဳို႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂-၀၁၉  ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြရရွိၿပီး ျဖစ္ပါ၍ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နဒီလိႈင္းစားေသာက္ဆိုင္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔မွစ၍ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ရံုးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဖြင့္လွစ္လာသည့္ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ လူသြားစႀကၤန္ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ (၈)ေပခန္႔ က်ဴးေက်ာ္ေနျခင္းအား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ရံုးႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    မြန္ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာကို ေဒၚသိန္းသိန္းဦး၊ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ တင္ျပျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၂၁ -၂-၂၀၁၉) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)    အဆို (၁)ခုတင္သြင္းျခင္း

“မြန္ျပည္္နယ္အတြင္း လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း( CBT) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ “တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို  ကို ေဒါက္တာေအာင္္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)က တင္သြင္းၿပီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)က လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၂၁ -၂-၂၀၁၉) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

 (ဃ)  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၂ )နာရီ(၁၅ ) မိနစ္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိိယေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၂-၂-၂၀၁၉)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။