4058

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္    ( ၂၈ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ​ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းကို က်ဴးေက်ာ္ေရာင္းခ်ေနေသာဆိုင္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က  ေစ်းပတ္၀န္းက်င္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေစ်းဆိုင္မ်ား ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ေစ်းဌာနစိတ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွ က်ဴးေက်ာ္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ က်းေက်ာ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ထုတ္ျပန္ထားရွိၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသာ ဆုိင္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္(၁၁)ဆိုင္အား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ညဆက္လက္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သထံုၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာဧရိယာ အတြင္းခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တားျမစ္စာထုတ္၍ တားျမစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လိုက္နာမႈ မရွိပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္- (က) ခြင့္ျပဳအေဆာက္အဦ (၁၈၁)အိမ္၊ (ခ) တားျမစ္ စာထုတ္ၿပီး (၁၀)အိမ္၊ (ဂ) ေလွ်ာက္ထားဆဲ (၁၀)အိမ္၊ (ဃ) တရားဆြဲရန္ေဆာင္ရြက္ဆဲ (၁)အိမ္။

(၂)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းေခ်ာင္းရြာလယ္တံတားအား အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ ရြာလယ္တံတားသည္ လက္ရွိ(၈၀’ x ၁၅’ x ၁၅’) အတိုင္းအတာ ရွိေသာ တံတားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတံတားအား(၁၂၀’ x ၂၀’ x ၁၅’)ရွိ သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြတြင္ ဘ႑ာေငြတင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ စမ္းႀကီး၊ ေဂြးကုန္း၊ ေနာင္ခရီရပ္ကြက္မ်ား၊ ၾကာအင္းေက်းရြာႏွင့္ ဖားေအာက္ေက်းရြာမ်ားကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းအား ကတၱရာလမ္းႏွင့္ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား ဆက္လက္ျဖည့္တင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က စမ္းႀကီး- ေဂြးကုန္း- ေနာင္ခရီ- ရခိုင္ကုန္းအထိ လမ္းပိုင္း (၁/၄.၈၂)မိုင္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွစီမံခန္႔ခြဲ ေသာအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ကုန္းမွ ရိုးဂိုးေက်းရြာအထိ (၃/၅)မိုင္အရွည္ရွိေသာ လမ္းပိုင္းမွာ ေက်းရြာလမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ လမ္းပိုင္းျဖစ္ပါ သည္။ေက်းရြာ လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ လမ္းျဖစ္သည့္ (၃/၅)မိုင္အနက္ (၁/၀.၅)မိုင္မွာ ကတၱရာလမ္းခင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ့ကလုတ္ – ၾကာအင္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း (၀/၆.၄၄)မိုင္ႏွင့္ ေကာ့ခမယ္ – ေဖာ္ကုန္းေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္း (၀/၁.၅)မိုင္အား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြႏွင့္ ၾကာအင္း-ခရြန္း-ေဇာ္ကုန္းၾကားရွိ က်န္ေျမသားလမ္း (၁/၄.၅၆)မိုင္အား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြတြင္ ဘ႑ာေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ဘ႑ာေငြ ရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနအမွတ္(၂)၊ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းအမွတ္(၂၇) စက္မႈကုန္ၾကမ္းဌာနမ်ားနွင့္ အက်ိဳးတူရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စာခ်ဳပ္ပါလုပ္ငန္းအာမခံေငြမ်ား ေပးသြင္းထားျခင္းမရွိသည္ကို မည္ကဲ့သို႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး(ပူးတြဲတာ၀န္)ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က လုပ္ငန္းရွင္ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္း ( Jade King & Queen Gem & Jewellery Co., Ltd ) အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းလစာႏွင့္စရိတ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစရိတ္မ်ား က်ခံေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအာမခံေၾကး မ်ားေပးသြင္းျခင္းမရွိေသးပါသျဖင့္ ကုမၸဏီသို႔ လုပ္ငန္းအာမခံေၾကး မ်ားေပးသြင္းႏိုင္ပါရန္ အမွတ္(၂၇) စက္မႈကုန္ၾကမ္းဌာန(က်ိဳက္ထို) အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းရံုခ်ဳပ္ (အမွတ္(၂) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း) အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းရံုခ်ဳပ္ (အမွတ္(၂) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း)အေနျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စာျဖင့္ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္စာျဖင့္ (၇.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ထြက္စာအမွတ္၊ ၁၅၀၃/၁/စမ/၁၇၅/၂၀၁၉ ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေပးသြင္းရန္ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားခဲ့ကာ အျမန္ဆံုးေပးသြင္းႏိုင္ေရးကို ဌာနအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္း၍ လုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္သို႕ တင္ျပ၍ ေပးသြင္းနိုင္ျခင္းမရွိပါက စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္( အမွတ္(၂) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမွ) ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးႏွင့္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေဆးရံုမ်ားတြင္ ေဆးရံုမွ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလို ေသာေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးႏွင့္တကြ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိေဆးရံုမ်ားတြင္ ေဆးရံုမွ၀န္ေဆာင္ မႈေပးေနသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က႑အလိုက္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရးခ်ထားေပး ျခင္းအစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ဥပမာ(၁) ရရွိႏိုင္ေသာ အခမဲ့ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအမည္ႏွင့္ အေရ အတြက္တို႕ကိုေဖာ္ျပထားျခင္း၊ (၂) အခမဲ့စစ္ေဆးေပးႏိုင္သည့္ ဓာတ္ခြဲအမ်ိဳးအစား မ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ျပည္နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ Social Media မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါက က်န္းမာေရးအားကစား ၀န္ႀကီး ဌာန၏ Website တြင္ေဖာ္ျပရန္ Hardcopy, Softcopy တို႕ႏွင့္တကြ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးခ်ဳပ္သို႕ေပးပို႕ရန္ စာအမွတ္၊ ကုသေရး/ေထြ-၂/၂၀၁၉/၂၀၇ ျဖင့္ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္မွစိစစ္ၿပီး က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ Website တြင္ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးလူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား၊ Advocacy ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခါတိုင္း Media မ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီး Interview လုပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျဖၾကားေပးပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ Social Media မ်ားမွ Social Media စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ သိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္းလာပါက ေျဖၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရးခ် ထားေပးျခင္း၊ Social Media ႏွင့္ Facebook မွတစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ေပးသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိထပ္ဆင့္သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ေဆးရံု၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗီြႏိုင္းျဖစ္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရးသားေပးျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ Social Media မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးသြားရန္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္စံျပေက်းရြာပိုင္ ေၾသာ္ႀကီးေခ်ာင္း ေရငန္တားတမံအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက  ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္စံျပ ေက်းရြာ၊ ကြင္းအမွတ္(၆၂-က)ရွိ ေၾသာ္ႀကီးေခ်ာင္း ေရငန္တားတမံ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ေရထုတ္ေပါက္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ကြင္း ဆင္း တိုင္းတာျခင္း၊ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းေရးဆြဲျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား၌ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ ရန္ပံုေငြစာရင္းတြင္ တင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကား ပါသည္။

(၇)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က  အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပား၊ (CZN သက္ေသခံလက္မွတ္) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၁၀/ခဆန(ႏိုင္) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေျပာင္းလဲကိုင္ေဆာင္ခြင့္ တစ္နည္း လဲလွယ္ထုတ္ေပးခြင့္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကို ေလွ်ာက္ထား ရပါမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားအရည္အခ်င္းရွိသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္  စစ္ေဆးရပါသည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ၄င္းကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံကတ္ျပားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပး ျခင္း၊ ယခင္ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္သက္ေသခံ လက္မွတ္ျပန္လည္ အပ္ႏွံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။ မိဘတစ္ပါး (သို႔မဟုတ္)နွစ္ပါးစလံုး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမရရွိဘဲ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံကတ္ျပားသာ ကိုင္ေဆာင္ကာ ေသဆံုးသြားၾကသူမ်ားအတြက္ မိဘႏွစ္ပါး ႏိုင္ငံသားအရည္အခ်င္းရွိ၊ မရွိကို အထက္ပါႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း စိစစ္ရ ပါသည္။ ထိုသို႔စိစစ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္ေမြးခ်င္းမ်ား၏ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ အေထာက္အထားမ်ားအား အကိုးအကားအျဖစ္ရူ၍ စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိပါက သားသမီးမ်ားအား ပုဒ္မ-၇(က)ျဖင့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အေထာက္အထားစံုလင္သည့္ ေန႔မွစ အမ်ားဆံုး(၂၈)ရက္အတြင္း ထုတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကား ထားပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ၿခံဳၿပီး ညႊန္ၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအမ်ားဆံုုး(၇)ရက္အတြင္း ထုတ္ေပးႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတင္ျပလာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စံုမႈမရွိ၍ မည္သို႔မွ်လည္း ရွာေဖြရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွ ႏိုင္ငံသားအရည္အခ်င္စိစစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ-၆၅ အရ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ဗဟိုအဖြဲ႔ထံသို႔ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မည္သည့္ နိုင္ငံသားျဖစ္သည္ကို အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ တင္ျပရပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအရည္အခ်င္း မျပည့္မီျခင္းမရွိသူတစ္ဦးအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္ရွည္တြင္ အႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား မထိခိုက္ဘဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျဖေလ်ွာ့မႈမ်ားျဖင့္ အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ေသြးေႏွာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ (လ.၀.က)ရံုးတိုင္း ေၾကညာဘုတ္တြင္ ကပ္ထားေပး ရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပဳလုပ္ ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဂါရ၀ျပဳျခင္းမွ ကင္းေ၀းေအာင္ မည္သို႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ေမးျမန္းရာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိတြင္ကပ္ထားေပးျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္မိမိတို႔ဌာနအေနျဖင့္ ကပ္ထားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂါရ၀ျပဳသည့္အေနအထားတြင္ အဓိကသည္ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦး၏ မူတည္ေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအပိုင္းသည္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၀န္ထမ္း ေတြသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေနအထားတစ္ခုရွိဖို႔ အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္ေျပာင္းလဲၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႔အတတ္ႏိုင္ဆံုးလက္လွမ္းမီသေလာက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

 (ခ)   အဆို (၁)ခုတင္သြင္းျခင္း

“မြန္ျပည္္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း “တိုက္တြန္းသည့္အဆို  ကို ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)က တင္သြင္းၿပီး  ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၁ ) က လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထံတြင္ (၂၂ -၂-၂၀၁၉) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

 (ဂ)   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဃ)   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း၊

(င)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္နိုင္ဦးမွ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေတာေတာင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၂၂ -၂-၂၀၁၉) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ ( ၁၂ )နာရီ( ၁၀ ) မိနစ္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၅-၂-၂၀၁၉)ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။