အမည္           –         ဗုိလ္မွဴးေဇာ္လင္းေအာင္

တာ၀န္           –         တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္