4623

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၅.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ဘ႑ာေငြအရအသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကိစၥ                                                            ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၃၊ ဥပေဒဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        တိုင္ၾကားစာအမႈကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(တိုင္ၾကားစာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၉၊ တိုင္ၾကားစာဌာန)

၃။      ၁၃း၀၀ – ၁၄း၀၀       –        တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                             

(တိုင္းရင္းသား ေရးရာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၆.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေအးကိုကုမၸဏီတို႔၏လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာေကာ္မတီဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                 

(ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၃၊ ဥပေဒဌာန)

၃။      ၁၃း၀၀ – ၁၄း၀၀       –        တိုင္ၾကားစာအမႈတြဲမ်ားကိစၥ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊                                            

(ဒု ဥကၠ႒၊ ဌာနစု ၉၊ တိုင္ၾကားစာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

(အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ေကာ္မတီဌာနစု၂၊ ေရးရာေကာ္မတီဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကိစၥ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ (ေမာ္လၿမိဳင္)                                                 

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၈.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –        ၈ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊          

(ႏွီးဘုရား၊ ေတာင္ေပါက္ေက်ာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕)

(ဒုဥကၠ႒)

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကိစၥ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ (ေမာ္လၿမိဳင္)                                                  

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၉.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        လႊတ္ေတာ္ကတိက၀တ္၀င္ကိစၥမ်ားအေပၚေဆာင္ရြက္ထားရွိ

မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊

လူမႈေရး၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ကတိက၀တ္ေကာ္မတီ၊ ဌာနစု၄ အဆို/ေမးခြန္းဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

(၅.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ဘ႑ာေငြအရအသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကိစၥ                                                            ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၃၊ ဥပေဒဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        တိုင္ၾကားစာအမႈကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(တိုင္ၾကားစာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၉၊ တိုင္ၾကားစာဌာန)

၃။      ၁၃း၀၀ – ၁၄း၀၀       –        တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                             

(တိုင္းရင္းသား ေရးရာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၆.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေအးကိုကုမၸဏီတို႔၏လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာေကာ္မတီဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                 

(ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၃၊ ဥပေဒဌာန)

၃။      ၁၃း၀၀ – ၁၄း၀၀       –        တိုင္ၾကားစာအမႈတြဲမ်ားကိစၥ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊                                            

(ဒု ဥကၠ႒၊ ဌာနစု ၉၊ တိုင္ၾကားစာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

(အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ေကာ္မတီဌာနစု၂၊ ေရးရာေကာ္မတီဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကိစၥ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ (ေမာ္လၿမိဳင္)                                                 

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၅.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ဘ႑ာေငြအရအသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကိစၥ                                                            ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၃၊ ဥပေဒဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        တိုင္ၾကားစာအမႈကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(တိုင္ၾကားစာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၉၊ တိုင္ၾကားစာဌာန)

၃။      ၁၃း၀၀ – ၁၄း၀၀       –        တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                             

(တိုင္းရင္းသား ေရးရာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၆.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေအးကိုကုမၸဏီတို႔၏လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                   

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာေကာ္မတီဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                 

(ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၃၊ ဥပေဒဌာန)

၃။      ၁၃း၀၀ – ၁၄း၀၀       –        တိုင္ၾကားစာအမႈတြဲမ်ားကိစၥ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊                                            

(ဒု ဥကၠ႒၊ ဌာနစု ၉၊ တိုင္ၾကားစာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

(အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ေကာ္မတီဌာနစု၂၊ ေရးရာေကာ္မတီဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကိစၥ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ (ေမာ္လၿမိဳင္)                                                 

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၈.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –        ၈ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊          

(ႏွီးဘုရား၊ ေတာင္ေပါက္ေက်ာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕)

(ဒုဥကၠ႒)

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကိစၥ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ (ေမာ္လၿမိဳင္)                                                  

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၉.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        လႊတ္ေတာ္ကတိက၀တ္၀င္ကိစၥမ်ားအေပၚေဆာင္ရြက္ထားရွိ

မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊

လူမႈေရး၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ကတိက၀တ္ေကာ္မတီ၊ ဌာနစု၄ အဆို/ေမးခြန္းဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

(၈.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –        ၈ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊          

(ႏွီးဘုရား၊ ေတာင္ေပါက္ေက်ာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕)

(ဒုဥကၠ႒)

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကိစၥ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ (ေမာ္လၿမိဳင္)                                                  

(စီမံ/ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၉.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        လႊတ္ေတာ္ကတိက၀တ္၀င္ကိစၥမ်ားအေပၚေဆာင္ရြက္ထားရွိ

မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊

လူမႈေရး၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ကတိက၀တ္ေကာ္မတီ၊ ဌာနစု၄ အဆို/ေမးခြန္းဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)