4257

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၅.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရးရာခန္းတြင္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေ ကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီသို႔ လိပ္မူတုိင္ၾကားလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေ၀းကို (၁၅.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁ း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။