4786

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ Folke Bernadotte Academy (FBA) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း

 (၁၁.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး Call Room တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ Folke Bernadotte Academy (FBA) မွ Mr.Par Skold (Prodect Manager Myanmar), Mrs. Helena Sancho (Specialist) တို႔မွ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာသင္တန္ း ပုိ႔ခ်ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။