3913

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၈-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေရးရာေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းခန္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒ ကိုက္ညီျခင္းရွိ /မရွိ ဆန္းစစ္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၈-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ မြန္းတည့္ (၁၂း၁၅)အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။