4297

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၂.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီ Inquiryႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရသံုး မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥတို႔အား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၂.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။