4758

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၅-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေရးရာခန္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန၊  ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေန႔စားလေပး ခန္႔ထားျခင္းကိစၥႏွင့္ တုိင္းရင္းသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဖတ္စာအုပ္မ်ားထုတ္ေ၀ျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၅-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္  ရပ္နားခဲ့ပါသည္။