4269

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၅.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္အမိႈက္ကိစၥ၊ Long Life Aggregate Mining Co,;Ltd ၏ေက်ာက္မိုင္းကိစၥႏွင့္ သံလြင္ျမစ္မွသဲစုပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေ၀းကို (၁၅.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁ း ၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။