3978

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၄.၁၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ UNDP မွအႀကံျပဳခ်က္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းကို   (၄-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။