ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ဦးထြန္းမင္းေအာင္         ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                ဥကၠ႒

(ခ)    ေနာ္စူးစူး                          က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္                                             အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ခြန္သက္ေမာင္ေမာင္       သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)    ဦးခြန္ေရႊသင္း                  သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                  အဖြဲ႕၀င္

(င)   ေစာေက်ာ္မိုး                    သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                   အဖြဲ႕၀င္

(စ)     ေစာဟိုေရွး                      ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                                               အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)  ဦးေရႊရင္                           ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္                                          အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)  ေဒါက္တာမင္းထြန္းရွိန္   မုဒံုၿမိဳ႕နယ္                                      အဖြဲ႕၀င္

(စ်)မင္းစိုး၀င္း (ခ)                ကမာ၀က္ၿမိဳ႕                                                          အဖြဲ႕၀င္

ႏုိင္မြန္ရာဇာ

(ည)  မင္းခင္ေအာင္                   သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္                                                အဖြဲ႕၀င္

(ဋ) ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္       တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္    အဖြဲ႕၀င္

(ဌ)    ဗိုလ္မွဴးသက္ခိုင္           တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္           အဖြဲ႕၀င္

(ဍ)   ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း    ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)              အတြင္းေရးမွဴး