(က)   ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့    သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                       ဥကၠ႒

(ခ)    ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း    ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)              အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)   ဦးခ်စ္တင္           ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                      အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)   ဦးေ႒းေအာင္       ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိ                                           အဖြဲ႕၀င္

ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး

(င)   ဦးကိုကိုႏိုင္      ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး                                                     အဖြဲ႕၀င္

ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး

(စ) ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအး   ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး                                  အဖြဲ႕၀င္

ျပည္နယ္အလုပ္ ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

(ဆ)  ေဒၚၿပံဳးၿပံဳးျမင့္          Legal Clinic Myanmar ၊ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕၀င္

ကုစားေရးအဖြဲ႔

(ဇ)  ရဲမွဴးမိုးဦး   လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕                                                 အဖြဲ႕၀င္

(စ်)   ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ  ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                           အတြင္းေရးမွဴး