ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး         ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)               ဥကၠ႒

(ခ)    ဦးေအာင္ၾကည္ဦး            ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                                               အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ေဒါက္တာတင့္ေဆြ          ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                                               အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)  ဦးခ်စ္တင္                         ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                      အဖြဲ႕၀င္

(င)    ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္          ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                                                 အဖြဲ႕၀င္

(စ)    ဦးေဌးေအာင္                    ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                                              အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)   ဦးျမင့္ေအး                       က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္                                                  အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)   ဗိုလ္မွဴးျမတ္သူရခိုင္        တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္          အဖြဲ႕၀င္

(ဋ)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ           ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)              အတြင္းေရးမွဴး